سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ورازی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ورازی : موضوع فعالیت شرکت انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی ، تحصیل پوشش بیمه اتکایی ، سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی و سرمایه بر اساس پروانه های فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ایران و طبق ماده 2 اساسنامه شرکت میباشد .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,000
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.2
درصد خالص خرید حقوقی
7
ارزش معاملات
21.5B
حجم معاملات
147M
خالص خرید حقوقی
6.7M
خرید حقوقی
19.0M
خرید حقیقی
128M
فروش حقیقی
134M
برآیند پول داغ و گروهی
45.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 17.3 55 3 1,118 2.94
1,471
2.94
1,471
60,917,390 10,000 0.4 0.4 14.87 0.29 -92 1.2B 8.3M -7.6M 0 8.3M 699.9K -0
2 1401/07/11 0.9 38 41 33 -0.07
1,429
2.94
1,472
96,039,898 10,000 3.6 4.1 14.87 2.19 0 8.9B 62.1M -233.5K 1.4M 60.7M 60.5M 50.8M
3 1401/07/10 0.2 9 50 -429 -2.72
1,430
-2.99
1,426
0 6,572,465 0.4 0.4 14.87 0.25 43 1B 7M 3M 3M 4M 7M -0
4 1401/07/09 0.7 15 21 -441 -2.78
1,470
-2.98
1,467
0 1,445,570 1 1.1 14.87 0.63 17 2.6B 17.8M 3M 3M 14.8M 17.8M -106.7M
5 1401/07/06 1.1 19 18 469 2.51
1,512
2.98
1,519
1,541,420 10,000 0.7 0.7 14.87 0.46 -24 2B 13M -3.1M 0 13M 9.9M 133.9M
6 1401/07/04 0 9 262 -443 -2.96
1,475
-2.96
1,475
0 4,413,601 0.5 0.5 14.87 0.31 34 1.3B 8.9M 3M 3M 5.9M 8.9M -0
7 1401/07/02 0.8 30 36 -1,307 -2.81
1,520
-2.94
1,518
0 8,652,624 1.7 1.8 14.88 1.04 29 4.5B 29.5M 8.6M 8.6M 20.9M 29.5M -32.9M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
4.5 % 0 -3 -9 -16 -17 -12 6 -26 -38 12 16
سابقه پول داغ نماد ورازی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ورازی 147 2.94 0.89 35.9M 40.5M 1 2 130.3M 65.2M 2 3 70.1M 139M 50.8M خرید 12:23:33 1401/07/11
2 ورازی 144 0.42 0.86 33.1M 38.5M 3 1 34.8M 104.5M 1 3 69.4M 139M -79.5M فروش 12:06:35 1401/07/11
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک