سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ودی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ودی : فروش بیمه نامه
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
14,826
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.9
درصد خالص خرید حقوقی
-257
ارزش معاملات
23.3B
حجم معاملات
61.8M
خالص خرید حقوقی
-39.3M
خرید حقوقی
1.5M
خرید حقیقی
60.2M
فروش حقیقی
20.9M
برآیند پول داغ و گروهی
3.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.7 34 20 10,546 3.06
3,734
4.42
3,783
2,820 844,141 9.5 7.9 26.44 2.33 -77 13.7B 36.7M -28.2M 367.7K 36.3M 8.1M 3.3B
2 1401/07/04 0.8 7 9 33 0.08
3,623
1.27
3,666
20,000 29,828 0.5 0.4 26.44 0.13 -5 715.7M 2M -91.7K 500K 1.5M 1.4M -0
3 1401/07/02 0.7 10 16 -39 -4.71
3,620
-6.00
3,571
1,455 10,000 0.8 0.7 26.44 0.21 3 1.2B 3.4M 107.4K 119.5K 3.3M 3.4M -0
4 1401/06/30 1.9 26 14 683 -0.11
3,799
0.42
3,819
3,991 5,621 0.8 0.7 26.44 0.22 -53 1.3B 3.4M -1.8M 18.8K 3.4M 1.6M 152.8M
5 1401/06/29 1.1 17 16 1,860 -3.53
3,803
-4.39
3,769
11,500 100,045 1.9 1.9 26.37 0.49 -63 2.9B 7.7M -4.9M 228.2K 7.5M 2.6M 306.8M
6 1401/06/28 1.9 20 11 1,800 -3.10
3,942
-4.23
3,896
46,300 905,824 1.6 2.1 26.29 0.42 -69 2.6B 6.6M -4.6M 154.3K 6.5M 1.9M -0
7 1401/06/27 0.9 11 12 -58 -1.00
4,068
-2.56
4,004
36,383 124,740 0.5 0.6 26.29 0.13 7 791.7M 2M 142.5K 142.5K 1.8M 2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-63.7 % 3 -2 -9 -18 1 -21 2 -51 -55 1 54
سابقه پول داغ نماد ودی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ودی 378 4.42 1.73 34.1M 19.7M 1 0 151.3M 0 9 4 419.2M 130.1M 3.3B خرید 12:59:58 1401/07/06
2 ودی 375 3.51 1.78 36.1M 20.3M 1 0 354.3M 0 8 4 452.7M 130.1M 3.1B خرید 12:03:34 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک