سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وخاور

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وخاور : موضوع فعالیت بانک طبق ماده دو اساسنامه می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-7,423
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.2
درصد خالص خرید حقوقی
359
ارزش معاملات
14.5B
حجم معاملات
38.6M
خالص خرید حقوقی
19.5M
خرید حقوقی
26.0M
خرید حقیقی
12.7M
فروش حقیقی
32.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.6 40 67 -1,119 -1.84
3,680
-1.01
3,711
30,000 1,200,000 1.7 2.3 70.18 0.04 31 3.6B 9.9M 3M 6.1M 3.9M 6.9M -59M
2 1401/07/11 0.5 15 28 -510 -0.85
3,749
-3.44
3,651
19,882 190,613 0.6 0.8 70.18 0.02 36 1.4B 3.8M 1.4M 2.3M 1.6M 2.9M -0
3 1401/07/10 0.1 3 31 -1,252 -0.60
3,780
-2.71
3,700
48,699 100,666 0.7 0.8 70.18 0.02 82 1.5B 4M 3.3M 4M 85.6K 3.4M -190.1M
4 1401/07/09 0.4 15 33 -741 -0.68
3,803
-1.85
3,758
10,000 6,158 0.6 0.6 70.18 0.01 55 1.3B 3.6M 1.9M 1.9M 1.6M 3.6M -161.9M
5 1401/07/06 0.4 11 25 -321 -0.16
3,829
-2.09
3,755
17,540 9,000 0.5 0.6 70.18 0.01 25 1.3B 3.3M 837.4K 1.8M 1.5M 2.4M -0
6 1401/07/04 0.4 28 65 -1,274 -0.75
3,835
-1.66
3,800
40,000 250,000 1.2 1.6 70.19 0.03 46 2.7B 7.2M 3.3M 3.5M 3.7M 7.1M -710.9M
7 1401/07/02 0.1 6 46 -2,207 -0.46
3,863
0.00
3,881
24,000 19,185 1.2 0.9 70.19 0.03 84 2.6B 6.8M 5.7M 6.5M 283.6K 6M -236.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
50.5 % -3 -4 -5 -11 -11 -34 -33 -36 -40 1 1
سابقه پول داغ نماد وخاور
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وخاور 370 -1.31 0.5 23.4M 46.5M 1 1 105M 89M 1 1 105M 164M -59M خرید 11:59:20 1401/07/12
2 وخاور 366 -2.27 0.45 20.2M 44.6M 1 1 4M 164M 0 1 0 164M -164M فروش 11:51:06 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک