سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وحکمت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وحکمت : انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-597
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2
درصد خالص خرید حقوقی
107
ارزش معاملات
4.0B
حجم معاملات
27.4M
خالص خرید حقوقی
4.1M
خرید حقوقی
4.8M
خرید حقیقی
22.6M
فروش حقیقی
26.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.5 13 9 -87 1.36
1,492
2.99
1,516
1,426,173 6,602 0.8 1 0 0.28 15 582.5M 3.9M 585.2K 670K 3.2M 3.8M -0
2 1401/09/07 1 13 13 -22 -0.07
1,472
-0.95
1,459
312,201 209,943 0.9 1.2 43.87 0.33 3 658.7M 4.5M 151K 771K 3.7M 3.9M -0
3 1401/09/06 1.3 11 8 -130 0.41
1,473
0.89
1,480
40,000 97,608 0.7 0.7 43.92 0.27 24 540.7M 3.7M 880K 880K 2.8M 3.7M -0
4 1401/09/05 0.8 5 7 -63 0.20
1,467
0.68
1,474
14,653 21,049 0.5 0.4 43.94 0.18 18 356.5M 2.4M 430K 440K 2M 2.4M -0
5 1401/09/02 0.7 9 13 -97 0.21
1,464
1.03
1,476
1,000,000 59,881 0.8 0.7 44 0.28 17 564M 3.8M 660K 660K 3.2M 3.8M -0
6 1401/09/01 0.8 14 18 -119 0.62
1,461
0.69
1,462
10,000 15,307 1.1 1 44.13 0.38 16 768.1M 5.2M 815.4K 815.4K 4.4M 5.2M -0
7 1401/08/30 0.7 6 9 -79 -0.34
1,452
0.89
1,470
332,275 10,000 0.8 0.8 44.16 0.28 14 560M 3.9M 546.5K 546.5K 3.3M 3.9M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
14.9 % 2 2 -3 -4 -8 -25 8 -24 -66 6 6
سابقه پول داغ نماد وحکمت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وحکمت 174 2.96 1 30.5M 30.3M 25 2 20.9M 260.9M 0 1 0 260.9M -521.7M فروش 11:11:04 1401/07/30
2 وحکمت 166 2.99 4.9 77.6M 15.8M 1 0 109.2M 0 1 0 109.2M 0 109.2M خرید 09:15:52 1401/07/26
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد