سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وثوق

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وثوق : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
7,382
قیمت پایانی
14
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.9
درصد خالص خرید حقوقی
-219
ارزش معاملات
20.2B
حجم معاملات
13.4M
خالص خرید حقوقی
-5M
خرید حقوقی
70.0K
خرید حقیقی
13.3M
فروش حقیقی
8.4M
برآیند پول داغ و گروهی
446.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.9 19 20 772 2.68
16,080
2.94
16,120
783,162 0 1.2 1.3 0 1.37 -18 4.3B 2.7M -480K 20K 2.6M 2.2M -0
2 1401/09/07 0.9 18 20 1,539 2.96
15,660
2.96
15,660
651,091 0 0.9 1 60.84 0.95 -53 2.9B 1.9M -1M 0 1.9M 870.9K -116.3M
3 1401/09/06 0.9 31 34 1,521 2.98
15,210
2.98
15,210
1,922,506 344 1.5 2.3 60.68 1.66 -31 4.9B 3.2M -1M 0 3.2M 2.2M -637M
4 1401/09/05 2.1 48 23 52 3.00
14,770
3.00
14,770
981,471 6,103 0.4 0.6 60.67 0.43 -4 1.2B 837K -35K 0 837K 802K -0
5 1401/09/02 1.9 40 21 2,846 2.87
14,340
2.94
14,350
75,374 1,000 1.6 3.3 60.64 1.74 -59 4.8B 3.4M -2M 50K 3.3M 1.3M 1.2B
6 1401/09/01 2.1 24 11 652 -0.78
13,940
0.36
14,100
1,789 18,247 0.4 0.6 60.64 0.44 -54 1.2B 862.4K -467.7K 0 862.4K 394.7K -0
7 1401/08/30 1.5 20 13 0 0.21
14,050
0.50
14,090
16,227 13,557 0.2 0.3 60.65 0.29 0 796.6M 566.8K -0 0 566.8K 566.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-37 % 9 15 14 21 67 115 79 132 2 25 49
سابقه پول داغ نماد وثوق
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وثوق 1,566 2.96 0.91 18.5M 20.3M 10 1 11.6M 116.3M 0 1 0 116.3M -116.3M فروش 12:29:35 1401/09/07
2 وثوق 1,521 2.98 0.74 31.2M 42.2M 2 1 56.2M 112.3M 0 2 0 212.3M -637M فروش 09:57:07 1401/09/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد