سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وثنوح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-21
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
12.3
درصد خالص خرید حقوقی
5
ارزش معاملات
1.2B
حجم معاملات
17.7M
خالص خرید حقوقی
300K
خرید حقوقی
300K
خرید حقیقی
17.4M
فروش حقیقی
17.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/05/22 3.9 15 4 -21 2.35
697
2.94
701
15,389 10,000 3.8 3.2 0 1.73 5 427.5M 6.1M 300K 300K 5.8M 6.1M -0
2 1401/05/19 2.1 10 5 0 -2.16
681
-2.59
678
84,312 3,219 1.7 1.5 0 0.47 0 181.8M 2.7M -0 0 2.7M 2.7M -0
3 1401/05/18 4 16 4 0 1.61
696
2.92
705
7,500 83,291 1.5 1.8 0 0.41 0 174.4M 2.5M -0 0 2.5M 2.5M -0
4 1401/05/15 4 14 3 0 2.85
685
2.85
685
1,217,328 10,000 0.7 1 0 0.86 0 81.9M 1.2M -0 0 1.2M 1.2M -0
5 1401/05/12 6.2 28 5 0 2.78
666
2.93
667
100,000 10,000 1.2 1.6 0 0.47 0 141.7M 2.1M -0 0 2.1M 2.1M -0
6 1401/05/11 1.4 4 3 0 -2.70
648
-2.85
647
0 39,527 0.6 0.9 0 0.13 0 70.7M 1.1M -0 0 1.1M 1.1M -0
7 1401/05/10 1.7 12 7 0 -2.92
666
-2.92
666
176,415 65,418 0 2 0 8.19 0 134.8M 2M -0 0 2M 2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.7 % 0 2 -1 -17 -38 -54 -54 -54 -55 0 0
سابقه پول داغ نماد وثنوح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وثنوح 135 2.99 5 21.3M 4.3M 209 1068 21.3M 4.3M 2 17 19.5M 4.5M -697.7M فروش گروهی 12:25:35 1401/03/03
2 وثنوح 135 2.99 4.84 21M 4.3M 208 1029 21M 4.3M 2 16 19.4M 4.5M -602.3M فروش گروهی 12:04:04 1401/03/03
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک