سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وتوصا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وتوصا : واسطه گری مالی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,955
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.7
درصد خالص خرید حقوقی
171
ارزش معاملات
12.3B
حجم معاملات
16.8M
خالص خرید حقوقی
4.1M
خرید حقوقی
4.2M
خرید حقیقی
12.6M
فروش حقیقی
16.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-699.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.3 12 9 0 2.21
7,400
2.07
7,390
59,000 30,561 0.4 0.7 63.05 0.07 0 1.3B 1.8M -360 49K 1.7M 1.7M -0
2 1401/07/04 0.8 7 8 -635 1.40
7,240
2.52
7,320
81,486 46,764 0.4 0.6 63.05 0.07 52 1.2B 1.7M 876.5K 876.5K 793.3K 1.7M -0
3 1401/07/02 0.6 8 14 -779 -3.77
7,140
-4.31
7,100
41,844 22,916 0.9 1.3 63.05 0.14 32 2.4B 3.4M 1.1M 1.1M 2.3M 3.4M -0
4 1401/06/30 1.4 10 7 -277 1.37
7,420
3.42
7,570
6,072 8,251 0.4 0.5 63.05 0.07 21 1.3B 1.8M 373.6K 424.8K 1.4M 1.7M 130.2M
5 1401/06/29 0.9 10 10 -510 -1.08
7,320
-1.08
7,320
47,951 31,796 0.6 0.5 63.05 0.09 30 1.7B 2.3M 697.3K 697.3K 1.6M 2.3M -0
6 1401/06/28 0.6 7 13 -607 -1.60
7,400
-1.60
7,400
64,903 22,693 0.7 0.5 63.05 0.11 30 2B 2.8M 819.7K 819.7K 1.9M 2.8M -288.1M
7 1401/06/27 0.8 9 11 -147 -3.59
7,520
-4.49
7,450
55,717 23,085 0.8 0.5 63.05 0.12 6 2.3B 3.1M 196.1K 196.1K 2.9M 3.1M -541.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
24.1 % 4 0 -5 -5 -2 -16 -28 -22 -37 3 69
سابقه پول داغ نماد وتوصا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وتوصا 753 2.87 1.3 8.8M 6.8M 1 16 130.2M 5.8M 1 0 130.2M 0 130.2M خرید 11:29:53 1401/06/30
2 وتوصا 735 -2.26 0.51 6.6M 12.9M 0 1 0 144.1M 0 2 0 144.1M -288.1M فروش 11:50:49 1401/06/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک