سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وتوسم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وتوسم : موضوع فعالیت اصلی عبارت است از خرید ، فروش و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه پذیر
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-878
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.1
درصد خالص خرید حقوقی
99
ارزش معاملات
4.9B
حجم معاملات
11.8M
خالص خرید حقوقی
2.2M
خرید حقوقی
2.2M
خرید حقیقی
9.7M
فروش حقیقی
11.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-361.8M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.9 9 10 -13 -0.05
4,048
0.00
4,050
11,000 27,587 0.6 0.6 13.63 0.1 3 420.5M 1M 32.8K 32.8K 1M 1M -0
2 1401/07/02 0.3 6 20 -503 -1.39
4,050
-2.82
3,991
52,483 144,140 1.5 1.5 13.63 0.22 51 1B 2.4M 1.2M 1.3M 1.2M 2.4M -361.8M
3 1401/06/30 0.4 7 16 -309 -0.46
4,107
-1.77
4,053
35,112 5,112 1.3 0.9 13.63 0.19 37 827.1M 2M 751.7K 755.9K 1.3M 2M -0
4 1401/06/29 1 5 5 -1 0.05
4,126
0.15
4,130
27,815 129,140 0.4 0.3 13.63 0.06 0 254.9M 616.4K 3K 3K 613.4K 616.4K -0
5 1401/06/28 0.8 11 14 -50 -0.10
4,124
0.78
4,160
15,000 10,302 0.9 0.7 13.63 0.14 8 646.3M 1.6M 120.7K 121.7K 1.4M 1.6M -0
6 1401/06/27 1.4 17 13 -2 0.41
4,128
0.24
4,121
15,000 18,810 1.3 1 13.63 0.19 0 879.6M 2.1M 5.3K 5.3K 2.1M 2.1M -0
7 1401/06/23 1 12 12 0 1.08
4,111
2.31
4,161
34,839 2,000 1.3 1 13.63 0.19 0 842.4M 2M -0 0 2M 2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
18.2 % -1 -2 -2 -4 2 -3 2 -48 -56 2 14
سابقه پول داغ نماد وتوسم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وتوسم 402 -2.12 0.16 5.1M 33M 4 1 5M 180.9M 0 2 0 180.9M -361.8M فروش 09:35:25 1401/07/02
2 وتوسم 402 -2.12 0.16 5.1M 33M 4 1 5M 180.9M 0 1 0 180.9M -180.9M فروش 09:35:25 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک