سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وتعاون

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وتعاون : 1- انجام عملیات بیمه ایمستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2- تحصیل پوشش بیمه های اتکائی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چهارچوب بیمه مرکزی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
163
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
13.2
درصد خالص خرید حقوقی
-5
ارزش معاملات
17.2B
حجم معاملات
110M
خالص خرید حقوقی
-1.1M
خرید حقوقی
2.9M
خرید حقیقی
108M
فروش حقیقی
107M
برآیند پول داغ و گروهی
-530.5M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/06 0.9 18 19 6 3.73
1,584
4.91
1,602
48,023 50,000 0.8 1.9 16.8 3.05 0 4.1B 25.6M -39.3K 1.4M 24.2M 24.2M -180.6M
2 1401/09/05 0.9 8 8 -4 -2.55
1,527
-2.81
1,523
10,000 86,500 0.2 0.5 16.8 0.88 0 1.1B 7.4M 26.1K 126.2K 7.3M 7.3M -0
3 1401/09/02 0.7 9 14 -48 -2.25
1,567
-2.43
1,564
20,493 202,900 0.4 0.9 16.8 1.46 3 1.9B 12.3M 308.4K 429.1K 11.9M 12.2M -125.5M
4 1401/09/01 0.7 10 14 1 3.49
1,603
4.26
1,615
156,059 13,052 0.5 1.1 16.8 1.87 0 2.5B 15.7M -3.3K 170K 15.5M 15.5M -0
5 1401/08/30 1.5 19 12 209 2.65
1,549
4.97
1,584
4,916,769 4,000 0.6 1.2 16.8 2.1 -8 2.7B 17.6M -1.3M 50K 17.6M 16.2M -0
6 1401/08/29 0.6 10 16 24 -0.98
1,509
-2.76
1,482
5,000 13,500 0.5 0.7 16.8 1.67 -1 2.1B 14M -159.9K 364.8K 13.7M 13.5M -0
7 1401/08/28 0.6 13 22 -25 -4.57
1,524
-4.95
1,518
600,000 1,127,811 0.6 0.8 16.8 2.13 1 2.7B 17.9M 162.4K 362.4K 17.5M 17.7M -224.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-1 % -1 5 -6 -2 15 36 19 1 -18 0 0
سابقه پول داغ نماد وتعاون
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وتعاون 160 4.98 1.02 17.9M 17.6M 6 1 31.7M 190.1M 1 2 118.1M 149.3M -180.6M فروش 12:12:50 1401/09/06
2 وتعاون 159 3.8 1 13.5M 13.4M 1 5 118.1M 23.6M 1 1 118.1M 108.5M 9.6M خرید 11:53:06 1401/09/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد