سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وبصادر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وبصادر : کلیه فعالیت های مندرج در اساسنامه بانک
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-9,602
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.6
درصد خالص خرید حقوقی
78
ارزش معاملات
69.3B
حجم معاملات
489M
خالص خرید حقوقی
68M
خرید حقوقی
117M
خرید حقیقی
372M
فروش حقیقی
440M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1 13 13 711 -0.07
1,390
0.36
1,396
17,966 114,828 0.8 0.7 44.31 0.07 -10 7.5B 53.7M -5.1M 10.7M 43M 37.9M -164.4M
2 1401/07/11 0.7 10 15 -1,075 -1.28
1,391
-1.77
1,384
351,160 191,000 1 0.8 44.32 0.08 13 8.4B 60.7M 7.7M 12.4M 48.2M 56M -763.6M
3 1401/07/10 1.2 12 10 -1,128 -0.49
1,409
-0.14
1,414
3,600 47,107 0.7 0.6 44.32 0.06 18 6.4B 45.5M 8M 12.5M 33M 41M -112.4M
4 1401/07/09 0.5 10 18 -6,890 -3.08
1,416
-4.18
1,400
18,423 200,801 1.6 1.4 44.33 0.12 50 13.7B 96.5M 48.7M 54.3M 42.3M 91M -2.1B
5 1401/07/06 1 15 15 1,190 1.60
1,461
1.81
1,464
3,500 34,456 1 1 44.33 0.09 -12 10B 68.2M -8.1M 0 68.2M 60M -798.3M
6 1401/07/04 1 16 16 -1,906 3.23
1,438
1.22
1,410
3,550 400,000 1.3 1.5 44.33 0.12 14 13.2B 92.1M 13.3M 19.2M 72.9M 86.2M 1.1B
7 1401/07/02 0.9 12 14 -503 -2.31
1,393
-3.16
1,381
456,794 10,000 1 1.4 44.34 0.09 5 10.1B 72.7M 3.6M 8.4M 64.3M 67.9M 114.8M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
13.9 % -2 -5 -3 -12 -8 -20 -37 -37 -41 2 14
سابقه پول داغ نماد وبصادر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وبصادر 139 0 0.97 12.3M 12.7M 1 6 111.3M 18.5M 2 3 115M 131.5M -164.4M خرید 12:28:52 1401/07/12
2 وبصادر 139 -0.43 1.13 12.6M 11.1M 8 1 24.8M 170.4M 1 3 118.6M 131.5M -275.7M فروش 11:39:07 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک