سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وبرق

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وبرق : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-171
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.8
درصد خالص خرید حقوقی
3
ارزش معاملات
38.7B
حجم معاملات
9.3M
خالص خرید حقوقی
40.8K
خرید حقوقی
40.8K
خرید حقیقی
9.2M
فروش حقیقی
9.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-3.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.2 21 18 -79 1.59
41,650
2.93
42,200
1,080,984 1,000 0.5 0.7 0 0.58 2 4.6B 1.1M 18.9K 18.9K 1.1M 1.1M -0
2 1401/09/07 0.3 14 48 -53 -2.26
41,000
-2.38
40,950
6,625 250 1.4 2.5 54.27 1.41 0 11.1B 2.7M 13K 13K 2.7M 2.7M -2.6B
3 1401/09/06 0.7 12 17 0 0.48
41,950
0.48
41,950
1,312 2,213 0.5 0.9 54.27 0.5 0 4B 1M -0 0 1M 1M -209M
4 1401/09/05 0.6 11 17 0 -0.71
41,750
-0.71
41,750
13,558 40,797 0.3 0.6 54.27 0.4 0 3.2B 766.9K -0 0 766.9K 766.9K -0
5 1401/09/02 0.6 13 21 0 -0.59
42,050
-1.65
41,600
1,170 5,878 0.5 0.9 54.27 0.56 0 4.5B 1.1M -0 0 1.1M 1.1M -32.3M
6 1401/09/01 0.5 17 36 0 -2.31
42,300
-2.66
42,150
150 5,000 0.8 1.6 54.27 0.98 0 7.9B 1.9M -0 0 1.9M 1.9M -1.1B
7 1401/08/30 1 15 14 -39 -0.92
43,300
-0.69
43,400
2,400 1,238 0.3 0.5 54.27 0.41 1 3.4B 786.3K 8.9K 8.9K 777.4K 786.3K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.4 % 0 -2 -4 -4 -8 -29 -46 -71 -71 36 7
سابقه پول داغ نماد وبرق
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وبرق 4,165 1.59 0.77 15.7M 20.5M 1 3 812.3M 270.8M 1 1 812.3M 228.9M -103.1M خرید 10:16:37 1401/09/08
2 وبرق 4,125 0.61 0.5 8.9M 17.7M 2 1 51.6M 103.1M 0 1 0 103.1M -103.1M فروش 09:45:52 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد