سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وبانک

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وبانک : چند رشته ای صنعتی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-10,370
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.6
درصد خالص خرید حقوقی
211
ارزش معاملات
31.8B
حجم معاملات
33.6M
خالص خرید حقوقی
10.9M
خرید حقوقی
16.3M
خرید حقیقی
17.3M
فروش حقیقی
28.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.1 12 11 -330 -0.11
9,300
-0.54
9,260
469 7,973 0.2 0.3 19.86 0.03 20 1.6B 1.8M 354.9K 416.9K 1.3M 1.7M 132.4M
2 1401/07/02 0.7 20 30 -3,274 -2.41
9,310
-3.56
9,200
200,750 52,555 0.8 1.6 19.86 0.14 46 7.1B 7.7M 3.5M 5.1M 2.5M 6.1M -554.2M
3 1401/06/30 0.8 23 29 -2,714 -0.73
9,540
-1.56
9,460
50,547 19,400 0.6 1 19.86 0.1 50 5.3B 5.6M 2.8M 3.3M 2.4M 5.2M -753.8M
4 1401/06/29 1.1 19 17 -1,048 -0.21
9,610
-1.04
9,530
174,793 20,000 0.4 0.6 19.86 0.06 31 3.4B 3.5M 1.1M 1.9M 1.6M 2.7M -104.5M
5 1401/06/28 1.7 22 13 -472 0.00
9,630
-0.10
9,620
33,295 114,361 0.2 0.3 19.87 0.04 23 2B 2.1M 490K 490K 1.6M 2.1M -0
6 1401/06/27 0.8 21 26 -3,078 -0.93
9,630
-0.93
9,630
2,569 1,000 0.6 1 19.87 0.12 50 6.1B 6.4M 3.2M 3.4M 3M 6.2M -1.4B
7 1401/06/23 1.1 29 26 546 0.10
9,720
0.10
9,720
6,000 8,851 0.6 1.1 19.87 0.12 -9 6.3B 6.5M -562K 1.7M 4.8M 4.2M 114.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
32.6 % -3 -3 -6 -7 10 -7 13 11 -20 1 7
سابقه پول داغ نماد وبانک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وبانک 920 -1.18 1.33 37M 27.8M 1 4 132.4M 33.1M 1 0 132.4M 0 132.4M خرید 09:09:14 1401/07/04
2 وبانک 920 -3.56 0.75 20M 26.7M 0 1 0 319.6M 0 2 0 277.1M -554.2M فروش 12:29:19 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک