سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وامیر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وامیر : سرمایه گذاری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,178
قیمت پایانی
5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.5
درصد خالص خرید حقوقی
2
ارزش معاملات
13.5B
حجم معاملات
590K
خالص خرید حقوقی
-47.8K
خرید حقوقی
228K
خرید حقیقی
362K
فروش حقیقی
315K
برآیند پول داغ و گروهی
-268.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/06 0.4 10 23 -434 -2.85
226,900
-2.98
226,600
117 93 0.6 0.5 47.51 0.11 45 1B 42.9K 19.1K 19.1K 23.8K 42.9K -0
2 1401/09/05 0.7 11 15 234 -0.70
233,550
-3.00
228,150
59 570 1.5 1.1 47.51 0.24 -10 2.3B 97K -10K 46.7K 50.3K 40.2K -0
3 1401/09/02 2.1 25 12 1,742 2.11
235,200
0.07
230,500
218 500 2.2 1.7 47.51 0.32 -57 3B 129.7K -74.1K 21.1K 108.6K 34.5K -0
4 1401/09/01 1.9 18 9 139 2.02
230,350
2.95
232,450
190 380 0.6 0.5 47.51 0.09 -16 868.9M 37.6K -6K 14.2K 23.4K 17.4K -0
5 1401/08/30 1.4 24 17 421 2.82
225,800
0.64
221,000
225 110 1.8 1.8 47.51 0.26 -18 2.3B 102.1K -18.7K 45K 57.1K 38.5K 158.3M
6 1401/08/29 0.6 8 13 -484 -1.52
219,600
0.31
223,700
68 182 0.9 1.1 47.51 0.13 43 1.1B 51.4K 22K 31K 20.5K 42.5K -0
7 1401/08/28 0.6 16 28 -441 2.86
223,000
2.38
221,950
209 500 2.4 4.2 47.51 0.32 15 2.9B 129.3K 19.8K 50.5K 78.9K 98.6K -427.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-8.1 % -1 3 9 9 -12 -21 -40 -27 -43 0 0
سابقه پول داغ نماد وامیر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وامیر 22,615 2.98 2.35 39.8M 16.9M 1 1 187.7M 165.1M 2 0 161.7M 165.1M 158.3M خرید 10:42:23 1401/08/30
2 وامیر 22,615 2.98 2.82 27.5M 9.8M 1 3 135.7M 6.3M 1 0 135.7M 0 135.7M خرید 10:14:52 1401/08/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد