سابقه روزانه و لحظه ای معاملات واحصا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد واحصا : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
7,050
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
-65
ارزش معاملات
18.3B
حجم معاملات
2.0M
خالص خرید حقوقی
-773.4K
خرید حقوقی
255K
خرید حقیقی
1.8M
فروش حقیقی
983K
برآیند پول داغ و گروهی
10.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.1 8 170 -5 -0.51
87,950
-3.00
85,750
0 1,531,460 0 0.1 95.61 0.01 3 170.5M 19.9K 580 580 19.3K 19.9K -0
2 1401/07/02 0.2 2 11 0 -0.06
88,400
-3.00
85,800
0 1,520,046 0 0 95.61 0 0 21.1M 2.5K -0 0 2.5K 2.5K -0
3 1401/06/30 0.3 9 27 0 -0.62
88,450
-2.98
86,350
0 957,162 0 0 95.61 0.01 0 191.1M 22.1K -0 0 22.1K 22.1K -0
4 1401/06/29 0.4 11 31 0 -2.04
89,000
-2.97
88,150
0 1,424,109 0.1 0.1 95.61 0.04 0 652.3M 74K -0 0 74K 74K -0
5 1401/06/28 0.7 32 48 5,593 -0.06
90,850
-2.97
88,200
0 5,838,141 2.9 2.6 94.46 0.68 -45 12.3B 1.4M -615.6K 154.6K 1.2M 587.5K 8.4B
6 1401/06/27 0.3 7 22 -65 -1.52
90,900
-2.98
89,550
0 68,246 0.1 0.1 94.46 0.03 12 527.5M 58.8K 7.2K 7.2K 51.6K 58.8K -0
7 1401/06/23 1.8 48 27 1,528 0.98
92,300
-0.44
91,000
712 719 0.9 0.7 94.37 0.24 -35 4.4B 475.8K -165.6K 92.4K 383.5K 217.9K 2.2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-38.5 % -1 -3 -6 -8 -11 -11 44 97 -19 40 52
سابقه پول داغ نماد واحصا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 واحصا 8,970 -1.32 2.09 87.8M 42M 1 1 111.2M 129.2M 6 3 1.3B 157.6M 8.4B فروش 09:27:04 1401/06/28
2 واحصا 9,150 0.66 2.26 92.2M 40.8M 5 1 43.2M 216M 6 2 1.5B 171.9M 8.4B فروش 09:22:21 1401/06/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک