سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وآفری

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وآفری : 1
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-412
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.1
درصد خالص خرید حقوقی
425
ارزش معاملات
504M
حجم معاملات
1.5M
خالص خرید حقوقی
1.2M
خرید حقوقی
1.2M
خرید حقیقی
281K
فروش حقیقی
1.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/06/21 0.3 1 3 -24 -0.03
3,486
-0.54
3,468
5,000 26,741 0.5 0.4 19.92 0.01 69 34.2M 98.8K 68.5K 68.5K 30.2K 98.8K -0
2 1401/06/20 0.1 2 25 -283 -0.54
3,487
-2.97
3,402
1,000 53,145 5.9 9.6 19.92 0.05 91 306.8M 895.2K 810.5K 810.5K 84.7K 895.2K -0
3 1401/06/19 0.8 1 2 -2 0.00
3,506
-0.20
3,499
124,870 111,501 0.2 0.3 19.92 0 22 8M 23.1K 5.1K 5.1K 18K 23.1K -0
4 1401/06/16 0.4 1 1 -4 0.00
3,506
-0.17
3,500
201,830 123,706 0.1 0.2 19.92 0 58 6.6M 19.1K 11K 11K 8K 19.1K -0
5 1401/06/15 0.5 2 5 -4 -0.03
3,506
-0.20
3,500
57,486 27,729 0.7 0.9 19.92 0.01 11 37.7M 108.3K 11.8K 11.8K 96.4K 108.3K -0
6 1401/06/14 0.1 1 7 -48 0.00
3,507
2.48
3,594
122,276 11,189 0.9 1.3 19.92 0.01 93 52.1M 148.3K 137.2K 137.2K 11K 148.3K -0
7 1401/06/13 0.1 4 29 -47 0.00
3,507
-0.26
3,498
234,807 20,165 1.1 1.3 19.92 0.01 81 58.6M 167.6K 135.2K 135.2K 32.4K 167.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
80.8 % -1 -1 -1 -2 -3 -7 -10 8 -18 18 30
سابقه پول داغ نماد وآفری
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وآفری 370 -2.86 0.04 3.5M 84.4M 0 1 0 222M 0 3 0 298M -894M فروش 11:51:03 1401/01/14
2 وآفری 370 -2.86 0.04 3.5M 84.4M 0 1 0 222M 0 2 0 336M -672M فروش 11:51:03 1401/01/14
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک