سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وآفر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وآفر : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-849
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
7.6
درصد خالص خرید حقوقی
111
ارزش معاملات
3.9B
حجم معاملات
2.0M
خالص خرید حقوقی
433.8K
خرید حقوقی
458K
خرید حقیقی
1.5M
فروش حقیقی
2.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-533.5M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.9 11 12 0 0.26
19,250
1.30
19,450
20 22,000 0.6 0.6 8.62 0.6 0 302.5M 156.8K -2 0 156.8K 156.8K -0
2 1401/07/04 0.3 7 26 -274 -1.79
19,200
-2.56
19,050
61,799 11,269 1.4 1.3 8.67 1.46 37 731.3M 382.5K 142.9K 144.1K 238.4K 381.3K -100.8M
3 1401/07/02 0.5 14 31 -391 -2.49
19,550
-2.99
19,450
0 368,300 1.7 2 8.74 1.67 46 854.7M 439K 200.2K 203.3K 235.7K 436K -102.1M
4 1401/06/30 1.1 15 13 -19 -0.25
20,050
1.24
20,350
260 5,000 0.5 0.6 8.75 0.49 8 254.5M 127.4K 9.7K 19.9K 107.4K 117.1K -0
5 1401/06/29 0.7 9 14 -22 -0.25
20,100
0.00
20,150
255 13,520 0.7 1.1 8.75 0.72 6 379M 188.9K 11K 20.6K 168.4K 179.3K -0
6 1401/06/28 1.3 14 11 0 -0.25
20,150
0.74
20,350
1,000 1,000 0.8 0.7 8.75 0.83 0 437.5M 218.3K -0 0 218.3K 218.3K -0
7 1401/06/27 0.3 16 47 -141 -2.65
20,200
-2.89
20,150
1,309 410 1.8 1.8 8.77 1.85 14 1B 486.7K 70K 70K 416.7K 486.7K -330.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
21.7 % -2 -4 -7 -13 -11 -27 -39 -39 -42 0 0
سابقه پول داغ نماد وآفر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وآفر 1,900 -2.81 0.26 6M 23.2M 6 1 7.5M 100.8M 0 1 0 100.8M -100.8M فروش 11:40:08 1401/07/04
2 وآفر 1,945 -2.99 0.42 21.8M 51.7M 2 1 21.6M 102.1M 0 1 0 102.1M -102.1M فروش 09:31:33 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک