سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وآرین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وآرین : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,293
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.6
درصد خالص خرید حقوقی
262
ارزش معاملات
5.6B
حجم معاملات
47.4M
خالص خرید حقوقی
19.3M
خرید حقوقی
25.9M
خرید حقیقی
21.6M
فروش حقیقی
40.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-132.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.9 13 14 -671 1.44
1,201
2.96
1,219
18,232,405 3,361 2.2 2.9 33.29 1.23 34 2B 16.3M 5.6M 10.4M 5.9M 11.5M -132.9M
2 1401/07/11 0.5 6 11 -768 1.63
1,184
2.92
1,199
33,079 200,000 1.3 2.2 33.29 0.71 69 1.1B 9.4M 6.5M 7.2M 2.1M 8.6M -0
3 1401/07/10 0.4 5 13 -302 -1.35
1,165
-0.93
1,170
50,000 45,861 0.6 1.1 33.29 0.35 56 531.5M 4.6M 2.6M 2.6M 2M 4.6M -0
4 1401/07/09 0.8 12 15 -289 -1.75
1,181
-3.00
1,166
5,000 294,885 0.7 1.6 33.29 0.44 42 686.7M 5.9M 2.4M 2.4M 3.4M 5.9M -0
5 1401/07/06 0.6 7 11 -60 -1.07
1,202
-1.23
1,200
50,000 168,328 0.5 1.3 33.29 0.31 12 499.1M 4.2M 500.2K 500.2K 3.7M 4.2M -0
6 1401/07/04 0.5 7 13 -79 -1.38
1,215
-2.60
1,200
29,698 140,000 0.5 0.9 33.29 0.29 17 467M 3.9M 650K 650K 3.3M 3.9M -0
7 1401/07/02 0.8 5 7 -123 -1.12
1,232
-2.97
1,209
5,000 1,596,309 0.4 0.8 33.29 0.23 32 377.8M 3.1M 1M 2M 1.1M 2.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
40.6 % 2 0 -5 0 4 -9 10 -56 -59 4 46
سابقه پول داغ نماد وآرین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وآرین 115 -2.96 0.48 8.3M 17.5M 7 1 17.7M 132.9M 0 1 0 132.9M -132.9M فروش 10:19:34 1401/07/12
2 وآرین 130 2.93 1.74 25.1M 14.5M 2 15 126.4M 6.4M 1 0 126.4M 0 252.7M خرید 11:56:06 1401/06/21
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک