سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وآذر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وآذر : سرمایه گذاری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
480
قیمت پایانی
-10
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.7
درصد خالص خرید حقوقی
-23
ارزش معاملات
54.9B
حجم معاملات
4.4M
خالص خرید حقوقی
-31.3K
خرید حقوقی
239K
خرید حقیقی
4.2M
فروش حقیقی
4.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.9 25 29 -682 0.26
117,650
1.06
118,590
43 10,000 0.7 1.1 59.8 0.51 9 7.2B 613K 58K 68.6K 544.4K 602.4K -577.8M
2 1401/07/04 0.9 32 35 -405 -4.19
117,350
-5.00
116,360
0 1,686 1.6 3 59.8 1.2 2 16.8B 1.4M 34.5K 107.5K 1.3M 1.4M -1.2B
3 1401/07/02 0.1 12 196 0 -2.75
122,480
-4.99
119,650
0 686,565 0.1 0.1 59.8 0.05 0 784.6M 65.6K -0 0 65.6K 65.6K -0
4 1401/06/30 0.4 13 38 1,400 -4.82
125,940
-5.00
125,710
42 216,222 0.4 0.4 59.8 0.29 -32 4.4B 351.7K -111.2K 22.4K 329.3K 218.1K -431.8M
5 1401/06/29 1 19 19 16 -1.28
132,320
-2.98
130,030
100 1,000 0.4 0.4 59.8 0.32 0 5B 381.5K -1.2K 18.3K 363.1K 361.9K 409.1M
6 1401/06/28 0.9 20 23 94 3.92
134,030
4.29
134,500
300 1,183 0.4 0.3 59.8 0.37 -2 6B 449.7K -7K 50 449.7K 442.7K -420.6M
7 1401/06/27 1.1 30 27 58 -1.47
128,970
2.37
134,000
4,500 5,881 1 0.9 60.54 0.93 0 14.6B 1.1M -4.5K 21.7K 1.1M 1.1M -443.5M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.7 % -4 -7 -10 -3 17 36 75 93 -17 6 91
سابقه پول داغ نماد وآذر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وآذر 12,040 2.6 0.85 26.8M 31.4M 1 3 126M 42M 2 5 133.1M 168.8M -577.8M خرید 10:26:50 1401/07/06
2 وآذر 12,044 2.63 0.83 26.6M 32M 1 3 140.1M 46.7M 1 5 140.1M 168.8M -703.8M خرید 10:22:53 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک