سابقه روزانه و لحظه ای معاملات هجرتح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,307
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.4
درصد خالص خرید حقوقی
282
ارزش معاملات
5.1B
حجم معاملات
3.4M
خالص خرید حقوقی
1.6M
خرید حقوقی
2.0M
خرید حقیقی
1.4M
فروش حقیقی
2.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/05/19 2.3 13 6 -360 -3.14
14,480
0.20
14,980
188 8,150 2.9 1.8 0 0.14 29 1.3B 863.4K 248.8K 375.2K 488.2K 737K -0
2 1401/05/18 0.7 5 8 -750 -1.25
14,950
-1.78
14,870
116 5,000 2.5 2.1 0 0.24 66 1.1B 756.9K 501.8K 600K 156.9K 658.7K -0
3 1401/05/15 4.3 11 3 0 0.87
15,140
0.93
15,150
1,118 873 0.5 0.4 0 0.21 0 233.9M 154.6K -0 0 154.6K 154.6K -0
4 1401/05/12 2.4 21 9 -477 0.94
15,010
1.08
15,030
344 1,129 1.9 2 0 0.16 56 855.7M 569.9K 317.9K 351.3K 218.7K 536.5K -0
5 1401/05/11 0.9 8 9 -433 -0.60
14,870
0.13
14,980
10,000 267 0 3.5 0 0.6 46 0.9B 632.2K 291.1K 500K 132.2K 423.3K -0
6 1401/05/10 1.2 5 4 -203 0.20
14,960
-0.47
14,860
165 2,000 0.8 1.4 0 0.08 55 369.8M 247.2K 135.8K 146.9K 100.4K 236.2K -0
7 1401/05/09 1.3 9 7 -84 -3.24
14,930
-3.43
14,900
24,417 1,149 0.6 1 0 0 30 281.4M 188.4K 56K 56K 132.4K 188.4K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
45.5 % -4 -4 -5 -4 -10 -10 -10 -10 -13 1 3
سابقه پول داغ نماد هجرتح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 هجرتح 1,480 -0.67 1.33 11.8M 8.9M 4 1 34M 218.6M 0 1 0 218.6M -218.6M فروش 11:03:37 1401/04/18
2 هجرتح 1,430 -1.17 1.36 6.1M 4.5M 1 1 28.8M 100.3M 0 2 0 100.3M -200.5M فروش 12:15:46 1401/04/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک