سابقه روزانه و لحظه ای معاملات هامرز

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد هامرز : سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیره فته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
11,938
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.7
درصد خالص خرید حقوقی
-163
ارزش معاملات
64.9B
حجم معاملات
64.0M
خالص خرید حقوقی
-11.8M
خرید حقوقی
49.3M
خرید حقیقی
14.7M
فروش حقیقی
2.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 19.3 609 31 2,605 0.15
10,167
0.15
10,167
16,765,051 10,115,727 1.4 1.8 14.89 2.77 -16 16.5B 16.2M -2.6M 13.2M 3M 433.7K -0
2 1401/07/11 1320.1 1,564 1 7,817 0.06
10,153
0.05
10,152
16,511,483 7,180,003 0.6 1 14.64 1.32 -100 7.8B 7.7M -7.7M 20.8K 7.7M 3.5K -0
3 1401/07/10 3.7 111 30 285 0.05
10,147
0.05
10,147
15,164,852 7,798,160 0 0.1 14.64 0.09 -52 553M 544.9K -280.7K 0 544.9K 264.3K -0
4 1401/07/09 1.8 60 34 361 0.18
10,142
0.18
10,142
14,968,742 7,853,279 0.4 0.5 14.64 0.88 -7 5.2B 5.1M -355.6K 4.5M 655.7K 300.1K -0
5 1401/07/06 0.6 49 89 -155 0.11
10,125
0.10
10,124
14,653,104 7,748,989 0.1 0.1 14.61 0.23 12 1.3B 1.3M 152.7K 580.2K 721.8K 874.6K -0
6 1401/07/04 3.6 92 26 1,112 0.12
10,114
0.12
10,114
15,215,017 6,171,004 2.3 3.3 14.06 0 -4 31.4B 31M -1.1M 29.7M 1.3M 177.3K -0
7 1401/07/02 0.5 53 99 -86 0.16
10,102
0.17
10,103
15,852,113 2,526,301 0.1 0.2 0 0.37 4 2.1B 2.1M 85.1K 1.3M 794.1K 879.2K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-18.4 % 0 0 1 0 0 0 0 2 -1 0 0
سابقه پول داغ نماد هامرز
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک