سابقه روزانه و لحظه ای معاملات نطرین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد نطرین : تولید نخ
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-322
قیمت پایانی
-12
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5
درصد خالص خرید حقوقی
26
ارزش معاملات
7.2B
حجم معاملات
14.9M
خالص خرید حقوقی
680.7K
خرید حقوقی
934K
خرید حقیقی
14.0M
فروش حقیقی
14.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-241.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 5 5 0 0.67
4,510
0.11
4,485
10,000 4,214 0.2 0.4 38.41 0.29 0 382.8M 849K -0 0 849K 849K -0
2 1401/07/02 1.7 11 6 -94 -3.66
4,480
-4.77
4,428
232,795 200,000 0.4 0.7 38.42 0.6 12 804.9M 1.8M 210.5K 243.9K 1.6M 1.8M -0
3 1401/06/30 0.9 11 12 -18 -3.33
4,650
-2.29
4,700
36,037 43,100 0.5 0.8 38.42 0.79 2 1.1B 2.3M 38.3K 38.3K 2.3M 2.3M -0
4 1401/06/29 0.7 6 9 25 0.84
4,810
-0.63
4,740
71,042 3,641 0.4 0.4 38.41 0.62 -3 884M 1.8M -52.3K 77.7K 1.8M 1.7M -0
5 1401/06/28 0.8 8 10 -15 -2.05
4,770
-1.64
4,790
10,735 6,583 0.4 0.3 38.42 0.66 2 0.9B 2M 32.4K 32.4K 1.9M 2M -0
6 1401/06/27 0.7 8 12 -232 -4.88
4,870
-5.27
4,850
1,050 74,939 0.7 0.4 38.43 1.16 14 1.7B 3.5M 477.1K 477.1K 3M 3.5M -100.8M
7 1401/06/23 0.7 7 10 13 0.39
5,120
-0.59
5,070
7,150 1 0.6 0.3 38.43 0.9 -1 1.4B 2.7M -25.3K 65K 2.6M 2.6M -140.8M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
4.6 % -3 -5 -14 -6 6 -7 -8 -37 -57 3 74
سابقه پول داغ نماد نطرین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 نطرین 481 -6.05 0.67 6.9M 10.3M 4 1 24M 100.8M 0 1 0 100.8M -100.8M فروش 11:34:36 1401/06/27
2 نطرین 500 -1.96 0.71 6.2M 8.8M 17 1 8.3M 140.8M 0 1 0 140.8M -140.8M فروش 12:30:07 1401/06/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک