سابقه روزانه و لحظه ای معاملات نتوس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد نتوس : ;;'
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.4
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
1.9B
حجم معاملات
2.6M
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
2.6M
فروش حقیقی
2.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.9 6 7 0 0.00
7,220
-0.97
7,150
5,000 2,240 0.3 0.6 0 0.22 0 167.7M 232.5K -0 0 232.5K 232.5K -0
2 1401/09/07 1.6 9 5 0 0.42
7,220
1.53
7,300
5,179 4,548 0.5 0.9 38.78 0.34 0 266.8M 365.6K -0 0 365.6K 365.6K -0
3 1401/09/06 0.6 7 11 0 -0.55
7,190
-2.07
7,080
2,073 2,000 0.7 1 38.78 0.41 0 309.6M 436.4K -0 0 436.4K 436.4K -0
4 1401/09/05 1 5 5 0 -0.41
7,230
-1.93
7,120
5,000 21,799 0.5 0.4 38.78 0.28 0 216.7M 304.1K -0 0 304.1K 304.1K -0
5 1401/09/02 0.6 4 7 0 -0.68
7,260
-2.05
7,160
705 27,365 0.5 0.4 38.78 0.31 0 239.3M 336.3K -0 0 336.3K 336.3K -0
6 1401/09/01 0.5 7 16 0 -1.35
7,310
-2.97
7,190
0 4,203 1.1 0.8 38.78 0.62 0 477M 661.8K -0 0 661.8K 661.8K -0
7 1401/08/30 0.7 5 7 0 -0.40
7,410
-2.28
7,270
8,000 135 0.4 0.3 38.78 0.24 0 186M 255.8K -0 0 255.8K 255.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % 0 -1 -2 -1 -6 -15 -29 -35 -40 29 53
سابقه پول داغ نماد نتوس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 نتوس 883 -2.97 0.86 14.1M 16.4M 1 3 178M 59.3M 2 1 178M 149.2M 206.7M خرید 09:42:04 1401/06/02
2 نتوس 883 -2.97 0.86 14.1M 16.4M 1 3 178M 59.3M 1 1 178M 149.2M 28.8M خرید 09:42:04 1401/06/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد