سابقه روزانه و لحظه ای معاملات میهن

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد میهن : 1- انجام عملیات بیمه ای مستقیم درانواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی 2- تحصیل پوشش های بیمه های اتکائی از سایر شرکتهای بیمه در چارچوب ظرفیت مجاز نگهداری تایید شده بیمه مرکزی ایران 3- قبول بیمه های اتکائی 4- سرمایه گذاری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,268
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.6
درصد خالص خرید حقوقی
144
ارزش معاملات
16.3B
حجم معاملات
53.8M
خالص خرید حقوقی
7.8M
خرید حقوقی
12.3M
خرید حقیقی
41.5M
فروش حقیقی
49.3M
برآیند پول داغ و گروهی
16.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.1 13 12 -388 0.32
2,850
5.00
2,983
5,000 3,000 1.2 1.9 41.61 1.08 20 1.9B 6.8M 1.4M 4.4M 2.3M 3.7M -0
2 1401/07/02 0.7 10 15 -1,104 -4.47
2,841
-2.05
2,913
1,800 5,743 0.9 0.7 41.61 0.91 68 1.6B 5.7M 3.9M 3.9M 1.8M 5.7M -227.7M
3 1401/06/30 0.9 8 9 -324 -1.13
2,974
-1.83
2,953
28,842 38,322 0.4 0.3 41.61 0.38 46 691.3M 2.4M 1.1M 1.1M 1.3M 2.3M -0
4 1401/06/29 1.1 9 9 22 1.25
3,008
1.45
3,014
2,300 4,500 0.6 0.4 41.61 0.57 -2 1.1B 3.6M -71.5K 34K 3.5M 3.5M -0
5 1401/06/28 1.8 16 9 -128 -4.53
2,971
-4.24
2,980
50,000 1,888 0.9 0.8 41.61 0.87 8 1.6B 5.4M 431.1K 641.1K 4.8M 5.2M -0
6 1401/06/27 1 16 16 0 -0.67
3,112
-4.37
2,996
149 90,402 0.1 0.1 41.61 0.12 0 222.4M 741.8K -0 0 741.8K 741.8K -0
7 1401/06/13 1 23 24 -346 2.35
3,133
-0.29
3,052
13,714 1,300 5.2 7.1 41.61 4.69 4 9.2B 29.3M 1.1M 2.2M 27M 28.1M 244.3M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
14.5 % -4 -4 -8 2 13 -14 32 2 -31 2 27
سابقه پول داغ نماد میهن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 میهن 283 -4.98 0.79 12.4M 15.6M 1 1 13.6M 113M 0 2 0 113.8M -227.7M فروش 10:21:21 1401/07/02
2 میهن 283 -4.98 0.7 10.1M 14.5M 1 1 39.3M 114.7M 0 1 0 114.7M -114.7M فروش 09:40:46 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک