سابقه روزانه و لحظه ای معاملات میدکوح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.6
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
4.8B
حجم معاملات
3.3M
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
3.3M
فروش حقیقی
3.3M
برآیند پول داغ و گروهی
110.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0 0 0 0 0.00
14,590
-4.04
14,000
1,002,695 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
2 1401/07/02 0 0 0 0 0.00
14,590
-4.04
14,000
1,530 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
3 1401/06/30 0 0 0 0 0.00
14,590
-4.04
14,000
740 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
4 1401/06/29 0 0 0 0 0.00
14,590
-4.04
14,000
1,360 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
5 1401/06/28 0 0 0 0 0.00
14,590
-4.04
14,000
500 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
6 1401/05/25 1.8 19 11 0 -2.60
14,590
-6.54
14,000
41,379 2,403 0.5 0.5 0 1.91 0 1.6B 1.1M -0 0 1.1M 1.1M -0
7 1401/05/24 1.3 38 30 0 -3.54
14,980
-4.83
14,780
500 3,922 0.9 1 0 3.71 0 3.2B 2.2M -0 0 2.2M 2.2M 110.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % 0 0 0 0 -7 -8 -17 -66 -68 0 0
سابقه پول داغ نماد میدکوح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 میدکوح 1,500 -3.41 1.1 25.1M 22.8M 1 2 110.6M 55.3M 1 0 110.6M 0 110.6M خرید 10:27:38 1401/05/24
2 میدکوح 1,560 0.19 3.39 142.1M 41.9M 1 1 156M 73M 7 0 131.8M 119.8M 803M خرید 11:36:51 1401/05/22
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک