سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ملت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ملت : 1- صدور انواع بیمه نامه ها 2- بیمه اتکایی 3- آموزش 4- صدور بیمه نامه مشترک با همکاری شرکتهای بزرگ بین المللی بیمه 5- بیمه الکترونیک 6- ارزیابی و مدیریت ریسک 7- ارزیابی خسارت
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-10,697
قیمت پایانی
9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.7
درصد خالص خرید حقوقی
279
ارزش معاملات
25.9B
حجم معاملات
204M
خالص خرید حقوقی
85.2M
خرید حقوقی
101M
خرید حقیقی
103M
فروش حقیقی
188M
برآیند پول داغ و گروهی
145M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 2.3 31 13 -323 1.77
1,319
1.08
1,310
30,000 5,000 1 1.3 40.07 0.26 8 4.3B 32.3M 2.5M 3.2M 29.1M 31.6M 108.6M
2 1401/07/11 1.5 20 14 -2,918 1.09
1,296
1.95
1,307
47,981 328,670 1.2 1.3 40.07 0.28 65 4.5B 34.8M 22.5M 25.4M 9.4M 31.9M -0
3 1401/07/10 1.6 15 9 -1,486 2.15
1,282
3.03
1,293
3,817 28,107 0.9 0.8 40.07 0.22 43 3.5B 27.3M 11.6M 13.8M 13.5M 25.1M 28.8M
4 1401/07/09 3.3 46 14 -1,407 -0.08
1,255
0.32
1,260
400,000 44,441 1.1 0.9 40.07 0.26 36 4B 31.5M 11.2M 11.2M 20.3M 31.5M -358.5M
5 1401/07/06 3.3 28 9 162 2.78
1,256
2.86
1,257
103,420 43,000 0.8 0.6 40.07 0.18 -6 2.7B 21.8M -1.3M 5M 16.8M 15.6M 366.2M
6 1401/07/04 1.1 11 11 -1,073 0.08
1,222
0.00
1,221
246,316 3,382 0.5 0.3 40.08 0.11 63 1.7B 13.9M 8.8M 9.2M 4.7M 13.5M -0
7 1401/07/02 1.4 20 14 -3,651 0.83
1,221
1.73
1,232
600,000 73,051 1.7 1.1 40.08 0.35 70 5.2B 42.8M 29.9M 33.7M 9.1M 39M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
41.7 % 5 5 8 13 12 17 -4 6 -19 2 57
سابقه پول داغ نماد ملت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ملت 132 1.47 2.56 32M 12.5M 3 1 35.1M 105.2M 2 1 106.9M 105.2M 108.6M فروش 12:04:34 1401/07/12
2 ملت 132 1.47 2.64 31.4M 11.9M 1 2 106.9M 53.4M 2 0 106.9M 0 213.8M خرید 11:57:48 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک