سابقه روزانه و لحظه ای معاملات مبین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد مبین : فعالیت شرکت تولید و توزیع سرویس های جانبی ( برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن، و انواع هوای فشرده وسرویس ،آبهای صنعتی و تصفیه پساب های صنعتی و .. ) جهت مصارف سایر شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان عسلویه، استان بوشهر می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-11,702
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.5
درصد خالص خرید حقوقی
252
ارزش معاملات
31.7B
حجم معاملات
13.1M
خالص خرید حقوقی
4.8M
خرید حقوقی
9.1M
خرید حقیقی
4.0M
فروش حقیقی
8.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-3.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.2 18 82 -7,121 0.33
24,010
-0.29
23,860
4,200 3,465 2.6 3.8 13.11 0.16 71 10.1B 4.2M 3M 3.8M 399.3K 3.4M -1.4B
2 1401/07/02 0.3 8 24 -1,666 -0.71
23,930
-3.36
23,290
1,500 6,008 0.6 0.6 13.11 0.04 69 2.4B 1M 696.3K 699.6K 311.4K 1M -352.2M
3 1401/06/30 0.3 12 34 890 -1.43
24,100
-4.99
23,230
2,100 53,876 0.8 1.2 13.11 0.07 -20 4.4B 1.9M -369.3K 745.2K 1.1M 753.3K 111.5M
4 1401/06/29 0.4 13 32 -1,005 -0.29
24,450
-2.12
24,000
20,220 30,706 0.3 0.6 13.11 0.03 46 2.2B 898.1K 411.2K 558.2K 339.9K 751.2K -240.1M
5 1401/06/28 0.5 12 27 -880 -0.16
24,520
-1.43
24,210
20,000 6,500 0.3 0.5 13.11 0.03 39 2.2B 0.9M 358.8K 641.7K 272.5K 631.3K -349.2M
6 1401/06/27 0.5 12 25 -698 -0.16
24,560
-1.83
24,150
24,499 5,000 0.3 0.4 13.12 0.03 32 2.1B 874.5K 284.2K 378.8K 495.6K 779.8K -0
7 1401/06/23 0.8 24 32 -1,223 1.65
24,600
2.40
24,780
1,860 1,322 1.3 1.7 13.13 0.13 15 8.3B 3.3M 497.1K 2.2M 1.1M 1.6M -1.4B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
37 % 0 -2 -1 -5 -7 -19 10 5 -31 2 8
سابقه پول داغ نماد مبین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 مبین 2,417 1 0.58 29.4M 50.6M 0 1 0 236.4M 0 8 0 173.2M -1.4B فروش 09:57:50 1401/07/04
2 مبین 2,417 1 0.58 29.4M 50.6M 0 1 0 236.4M 0 7 0 164.2M -1.1B فروش 09:57:50 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک