سابقه روزانه و لحظه ای معاملات مارون

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد مارون : موضوع فعالیت شرکت طبق ماده اساسنامه عبارت است ازاحداث ، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمیایی و مشتقات ذیربط وانجام کلیه فعالیتهای تولیدی ، صنعتی، بازرگانی، فنی ومهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-34
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0
درصد خالص خرید حقوقی
-77
ارزش معاملات
10.9B
حجم معاملات
592K
خالص خرید حقوقی
7.8K
خرید حقوقی
330K
خرید حقیقی
217K
فروش حقیقی
225K
برآیند پول داغ و گروهی
-304.7M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.2 6 36 -1,337 1.24
175,650
2.59
178,000
49 10,000 8 5.2 25.9 0.01 25 5.3B 299K 76.1K 290.4K 8.6K 84.7K -304.7M
2 1401/04/20 0.7 21 31 313 0.10
191,000
0.63
192,000
100 909 3.2 3 25.9 0.01 -15 2.1B 109.4K -16.4K 1.2K 79.2K 62.8K -0
3 1401/04/18 1.5 25 17 641 0.08
190,800
0.34
191,300
27 2,498 1.5 1.9 25.9 0 -58 1.1B 58.3K -33.6K 1.4K 56.9K 23.4K -0
4 1401/04/15 0.8 6 7 122 0.00
190,650
-0.34
190,000
31 8,383 0.6 0.6 26.52 0 -28 434.8M 22.7K -6.4K 6.7K 16K 9.6K -0
5 1401/04/14 1.8 11 6 364 0.03
190,650
0.47
191,500
104 2,171 1.8 2.2 25.9 0 -28 1.3B 67.5K -19.1K 23.3K 28.8K 9.7K -0
6 1401/04/13 0.7 12 17 -134 0.00
190,600
-0.05
190,500
3,943 20,149 0.7 1 25.9 0 26 520.6M 27.3K 7.1K 7.1K 20.3K 27.3K -0
7 1401/04/12 0.6 6 9 -2 0.00
190,600
0.10
190,800
500 12,193 0.2 0.2 25.9 0 1 139.4M 7.3K 90 90 7.2K 7.3K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.3 % 0 0 0 0 0 -8 2 -5 -12 1 1
سابقه پول داغ نماد مارون
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 مارون 17,700 2.02 0.14 5.3M 38.2M 3 1 15.9M 304.7M 0 1 0 304.7M -304.7M فروش 12:54:11 1401/07/06
2 مارون 19,100 0.18 0.08 6M 71.3M 0 1 0 114.6M 0 3 0 119M -356.9M فروش 10:16:31 1401/04/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک