سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ما

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ما : *انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه‌ی مختلط *تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه‌ی مرکزی ج.ا.ایران *سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-543
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.6
درصد خالص خرید حقوقی
285
ارزش معاملات
1.4B
حجم معاملات
3.5M
خالص خرید حقوقی
1.4M
خرید حقوقی
1.6M
خرید حقیقی
1.9M
فروش حقیقی
3.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.9 5 6 33 0.03
3,988
-0.85
3,953
50,000 3,232 0.8 1.1 12.61 0.09 -15 220.1M 551.5K -81.6K 5K 546.5K 464.9K -0
2 1401/07/04 0.6 3 6 -127 -0.18
3,987
-2.05
3,912
5,000 3,400 0.7 1 12.61 0.08 66 192.3M 487.6K 319.6K 319.6K 168K 487.6K -0
3 1401/07/02 0.9 9 11 -188 -0.70
3,994
-2.31
3,929
5,000 27,010 1.5 3.1 12.62 0.17 44 418.1M 1.1M 469.7K 474.8K 590.8K 1.1M -0
4 1401/06/30 0.3 2 8 -50 -0.20
4,022
-0.99
3,990
1,263 24,514 0.5 1.1 12.62 0.06 33 150.8M 381.1K 125.2K 278.3K 102.7K 227.9K -0
5 1401/06/29 0.4 2 6 -90 -0.07
4,030
-0.07
4,030
2,000 50,000 0.3 0.7 12.62 0.05 72 123.7M 309.6K 224.3K 224.3K 85.3K 309.6K -0
6 1401/06/28 0.7 3 4 -53 -0.07
4,033
0.30
4,048
2 75,000 0.3 0.5 12.62 0.04 47 112.8M 282.1K 132.5K 132.5K 149.6K 282.1K -0
7 1401/06/27 0.4 3 9 -67 -0.12
4,036
-1.06
3,998
26,641 75,000 0.4 0.4 12.62 0.07 38 174.6M 436.8K 164.9K 164.9K 271.9K 436.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
38.5 % 0 -1 -1 -6 -4 -10 -13 -48 -50 1 9
سابقه پول داغ نماد ما
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ما 450 -3.16 0.43 6.8M 15.9M 57 1 9.2M 517.1M 0 6 0 293.4M -3.2B فروش 11:54:42 1401/03/21
2 ما 450 -3.16 0.43 6.8M 15.9M 60 1 8.8M 519.8M 0 5 0 271M -2.7B فروش 11:50:55 1401/03/21
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک