سابقه روزانه و لحظه ای معاملات لکما

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد لکما : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
29
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.5
درصد خالص خرید حقوقی
-4
ارزش معاملات
7.7B
حجم معاملات
105M
خالص خرید حقوقی
-406.2K
خرید حقوقی
10.0K
خرید حقیقی
105M
فروش حقیقی
105M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.6 8 5 30 0.42
720
2.51
735
764 100,000 0.5 0.6 79.34 0.14 -4 727.3M 10.1M -411.7K 0 10.1M 9.7M -0
2 1401/07/11 0.9 7 8 0 -1.78
717
-1.37
720
50,000 224,926 0.6 0.8 79.35 0.18 0 1B 13.3M -0 0 13.3M 13.3M -0
3 1401/07/10 0.9 7 8 0 -2.54
730
-2.94
727
50,000 60,229 0.6 0.9 79.35 0.2 0 1.1B 14.5M -0 0 14.5M 14.5M -0
4 1401/07/09 1 10 10 0 0.81
749
-0.81
737
5,600 106,666 1.1 1.8 79.35 0.37 0 2B 26.7M -0 0 26.7M 26.7M -0
5 1401/07/06 2.4 16 7 0 1.50
743
2.87
753
4,897,964 7,500 0.3 0.5 79.36 0.11 0 614.2M 8.2M -0 0 8.2M 8.2M -0
6 1401/07/04 0.7 9 12 0 -0.14
732
0.68
738
201,116 39,116 0.7 1 79.38 0.24 0 1.3B 17.3M -4.5K 0 17.3M 17.3M -0
7 1401/07/02 0.7 7 10 -1 -2.79
733
-2.92
732
90,001 5,456,513 0.6 0.8 79.38 0.21 0 1.1B 15.3M 10K 10K 15.3M 15.3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.4 % -4 -3 -7 -11 5 -7 -12 -51 -53 1 98
سابقه پول داغ نماد لکما
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 لکما 75 -2.97 0.39 5.3M 13.7M 48 1 5.8M 277.5M 0 1 0 277.5M -277.5M فروش 09:58:49 1401/06/30
2 لکما 77 -2.91 0.63 6.9M 11M 52 1 6.6M 345.6M 0 1 0 345.6M -345.6M فروش 12:31:37 1401/06/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک