سابقه روزانه و لحظه ای معاملات لطیف

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد لطیف : 1-تامین و اداره کارخانجات بمنظور تهیه و تولید و فروش انواع کاغذ با گراماژ پایین و کاغذ تیشو و سایر محصولات بهداشتی ساخته شده از کاغذ و مشتقات آن و واردات ابزار تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه و کالای نیمه ساخته شدمرتبط با آن و کالای ساخته شده و انجام کلیه عملیات و معاملات و فعالیتهای تولیدی و تجاری که برای مقاصد بالا تهیه و اجراء آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم لازم و مفید باشد. , ...
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,212
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.7
درصد خالص خرید حقوقی
366
ارزش معاملات
5.7B
حجم معاملات
1.4M
خالص خرید حقوقی
810K
خرید حقوقی
1.1M
خرید حقیقی
382K
فروش حقیقی
1.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-251.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 6.3 6 1 -84 -0.64
38,800
-1.54
38,450
121 3,300 0.4 0.5 18.08 0 22 379.6M 99.8K 21.7K 33.7K 66.1K 87.8K -0
2 1401/07/02 4.6 6 1 -161 -1.14
39,050
-2.91
38,350
115 2,000 0.5 0.5 0 0.32 35 447.8M 117.6K 41.3K 51.3K 66.3K 107.6K -0
3 1401/06/30 1.1 4 3 -826 -0.50
39,500
-1.76
39,000
1,842 709 0.9 1 18.13 0.63 92 899.1M 228.2K 209.1K 209.2K 19.1K 228.2K -0
4 1401/06/29 1.5 4 3 -855 -0.50
39,700
-0.75
39,600
390 76 1.3 1.3 18.13 0.92 64 1.3B 334.3K 215.4K 307.4K 26.9K 242.3K -125.9M
5 1401/06/28 4.9 5 1 -343 0.00
39,900
-1.13
39,450
794 2,287 0.5 0.6 18.13 0.42 57 605.9M 152.1K 86K 113.7K 38.3K 124.4K -0
6 1401/06/27 2.8 3 1 -474 0.25
39,900
-0.13
39,750
5,741 3,479 0.7 0.8 18.13 0.62 53 898.3M 224.7K 118.7K 212.9K 11.8K 130.6K -0
7 1401/06/23 7.5 16 2 -468 0.13
39,800
0.00
39,750
16 3,187 0.8 1.1 18.14 0.76 43 1.1B 276.5K 117.7K 122.7K 153.8K 271.5K -125.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
56.5 % -2 -3 -2 -3 17 -1 13 -12 -20 15 1
سابقه پول داغ نماد لطیف
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 لطیف 3,935 -1.38 1.61 4.4M 2.7M 0 1 0 125.9M 0 1 0 125.9M -125.9M فروش 12:22:36 1401/06/29
2 لطیف 3,980 0.13 8.09 16.9M 2.1M 1 1 6M 125.2M 0 1 0 125.2M -125.2M فروش 12:22:51 1401/06/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک