سابقه روزانه و لحظه ای معاملات لازما

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد لازما : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3
قیمت پایانی
3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.7
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
11.1B
حجم معاملات
6.2M
خالص خرید حقوقی
1.6K
خرید حقوقی
1.6K
خرید حقیقی
6.2M
فروش حقیقی
6.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-486.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 5.8 53 9 0 0.79
17,920
1.97
18,130
620,404 200 0.1 0.1 0 0.13 0 210.3M 116K -0 0 116K 116K -0
2 1401/09/07 0.9 144 169 -3 1.89
17,780
1.95
17,790
1,021,393 400 6.2 8.2 42.05 4.05 0 6.8B 3.8M 1.6K 1.6K 3.8M 3.8M -439.1M
3 1401/09/06 0.8 25 33 0 -1.91
17,450
0.28
17,840
6,907 3,057 1.5 2.3 43.08 0.93 0 1.5B 869.2K -0 0 869.2K 869.2K -313.9M
4 1401/09/05 1.9 12 6 0 -0.06
17,790
-1.07
17,610
8,741 700 0.3 0.3 43.08 0.17 0 279.5M 157.2K -0 0 157.2K 157.2K -0
5 1401/09/02 1.2 12 10 0 -1.06
17,800
-1.95
17,640
171,310 5,000 0.6 0.5 43.08 0.38 0 634.7M 356.6K -0 0 356.6K 356.6K -0
6 1401/09/01 1.2 15 12 0 1.93
17,990
1.98
18,000
344,011 1,000 0.6 0.4 43.08 0.34 0 578.7M 321.7K -0 0 321.7K 321.7K -0
7 1401/08/30 1.3 25 19 0 1.67
17,650
1.96
17,700
259,705 1,500 1.2 0.9 43.08 0.66 0 1.1B 617.2K -0 0 617.2K 617.2K 266.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % 1 0 3 -3 -17 -22 -23 -40 -45 11 82
سابقه پول داغ نماد لازما
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 لازما 1,779 1.95 0.78 120.1M 153.5M 5 1 87.8M 439.1M 1 1 2B 310.9M -439.1M فروش 11:47:35 1401/09/07
2 لازما 1,779 1.95 1.19 156.8M 131.6M 2 13 2B 301.1M 1 0 2B 301.1M -0 خرید 11:27:08 1401/09/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد