سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قیستو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد قیستو : تولیدکننده شکر از محل چغندر
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-422
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.1
درصد خالص خرید حقوقی
44
ارزش معاملات
6.7B
حجم معاملات
2.7M
خالص خرید حقوقی
168.1K
خرید حقوقی
198K
خرید حقیقی
2.5M
فروش حقیقی
2.7M
برآیند پول داغ و گروهی
126M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.8 25 32 -49 -2.20
24,450
0.20
25,050
1,000 3,698 0.4 0.9 50.07 0.15 6 864.5M 354.6K 20K 20K 334.6K 354.6K -0
2 1401/07/11 1.5 22 15 75 -1.96
25,000
-0.20
25,450
6,127 500 0.2 0.7 50.07 0.12 -10 718.6M 289.6K -30K 0 289.6K 259.6K -0
3 1401/07/10 0.9 10 12 -51 0.79
25,500
1.38
25,650
200 2,644 0.2 0.6 50.07 0.1 8 611.5M 238.2K 20K 20K 218.2K 238.2K -0
4 1401/07/09 1.3 48 37 -286 2.85
25,300
2.85
25,300
30,586 640 0.5 1.8 50.07 0.26 18 1.6B 629.4K 113.1K 113.1K 516.3K 629.4K -154.9M
5 1401/07/06 1.3 18 14 -74 1.23
24,600
2.88
25,000
111,641 640 0.1 0.4 50.07 0.07 18 427.8M 171.2K 30K 30K 141.2K 171.2K -125M
6 1401/07/04 1 31 31 0 -2.99
24,300
-0.60
24,900
20,000 14,723 0.4 0.5 50.07 0.26 0 1.5B 626.2K -0 0 626.2K 626.2K -0
7 1401/07/02 1.7 35 21 -38 -2.91
25,050
-2.52
25,150
4,000 5,000 0.2 0.3 50.07 0.16 4 0.9B 377.2K 15K 15K 362.2K 377.2K 405.9M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
6.3 % -3 -1 -6 -10 5 17 34 9 -15 26 19
سابقه پول داغ نماد قیستو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قیستو 2,530 2.85 0.52 34.9M 67.2M 5 1 31M 154.9M 0 1 0 154.9M -154.9M فروش 09:09:19 1401/07/09
2 قیستو 2,500 2.88 1.46 15.3M 10.5M 2 1 33.2M 125M 0 1 0 125M -125M فروش 12:00:49 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک