سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قپیرا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد قپیرا : شکر ، ملاس ، الکل
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-12
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.3
درصد خالص خرید حقوقی
260
ارزش معاملات
1.2B
حجم معاملات
1.4M
خالص خرید حقوقی
14.6K
خرید حقوقی
179K
خرید حقیقی
1.2M
فروش حقیقی
1.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.2 8 7 -41 -0.23
8,600
-0.81
8,550
6,200 1,479 2.5 1.3 18.26 0.06 18 228.9M 269.4K 47.5K 52K 217.4K 264.9K -0
2 1401/07/04 1.1 5 4 0 -0.12
8,620
1.16
8,730
1,403 582 1.3 0.7 18.26 0.03 0 118.3M 138.7K 40 5K 133.7K 133.7K -0
3 1401/07/02 0.7 8 11 116 1.05
8,630
2.69
8,770
1,369 2,000 10.1 12.8 18.25 0.16 -18 656.2M 749.5K -134.5K 0 749.5K 615K -0
4 1401/06/30 3.4 33 10 -12 -0.23
8,540
-0.93
8,480
32,000 17,000 1.3 1.4 18.25 0.02 16 77.1M 93.1K 14.5K 14.5K 78.6K 93.1K -0
5 1401/06/29 0.4 2 4 -31 -0.12
8,560
-3.27
8,290
3,326 21,729 0.6 0.4 18.25 0.01 91 33.6M 40.3K 36.7K 36.7K 3.7K 40.3K -0
6 1401/06/28 0.2 1 3 -10 0.00
8,570
-3.03
8,310
190 599 0.2 0.1 18.25 0 91 10.8M 12.9K 11.7K 11.7K 1.2K 12.9K -0
7 1401/06/27 0.1 1 6 -33 -0.12
8,570
-1.75
8,430
8,364 5,398 0.8 0.5 18.25 0.01 62 52.2M 62K 38.7K 58.7K 3.3K 42K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.1 % 0 1 0 -1 0 -3 21 2 -19 6 34
سابقه پول داغ نماد قپیرا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قپیرا 913 3.16 1.08 12.3M 11.3M 3 1 60.9M 182.6M 0 1 0 182.6M -182.6M فروش 12:18:23 1401/04/13
2 قپیرا 988 1.02 0.73 12.8M 17.4M 1 8 122.3M 15.3M 1 0 122.3M 0 122.3M خرید 10:10:16 1401/03/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک