سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قهکمت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد قهکمت : تولید و فروش قند و شکر و محصولات فرعی از چغندر ، تصفیه شکر خام
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,402
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
439
ارزش معاملات
3.4B
حجم معاملات
5.2M
خالص خرید حقوقی
3.7M
خرید حقوقی
4.2M
خرید حقیقی
1.0M
فروش حقیقی
4.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-497M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.1 1 12 -203 -0.31
6,500
-1.07
6,450
48,779 74,140 0.7 0.7 15.75 0.1 71 282.7M 440.3K 313K 432.7K 7.6K 320.6K -0
2 1401/07/11 1.4 21 15 -101 -0.46
6,520
-0.61
6,510
50,000 600 0.9 0.7 15.75 0.13 26 385.4M 599K 155.1K 211.9K 387.2K 542.2K -0
3 1401/07/10 0.2 3 15 -347 -0.61
6,550
-2.28
6,440
2,000 50,000 0.8 0.7 15.75 0.13 89 381.9M 594K 529.4K 529.4K 64.6K 594K -0
4 1401/07/09 0.2 4 20 -526 -0.30
6,590
-4.99
6,280
667,749 130,649 1.3 1.4 15.75 0.21 84 627.1M 1M 798.4K 798.4K 156.4K 1M -113M
5 1401/07/06 4.1 31 8 5 0.46
6,610
3.50
6,810
1,761 17,114 0.4 0.4 15.75 0.07 -3 216M 319.4K -8.3K 0 319.4K 311.1K -0
6 1401/07/04 0.1 1 15 -353 0.61
6,580
2.45
6,700
60,227 10,100 0.6 0.6 15.75 0 95 376.6M 563.7K 535.9K 536.9K 26.8K 562.7K -0
7 1401/07/02 0.1 3 37 -877 -2.82
6,540
-4.90
6,400
54,460 6,000 1.7 3 0 0.39 77 1.1B 1.7M 1.3M 1.6M 86.6K 1.4M -384M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
70.4 % -1 -2 -4 -9 8 -7 7 19 -22 2 68
سابقه پول داغ نماد قهکمت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قهکمت 628 -4.99 0.18 3.6M 20M 5 1 5.9M 113M 0 1 0 113M -113M فروش 12:29:49 1401/07/09
2 قهکمت 640 -4.9 0.11 3M 28.1M 0 1 0 192M 0 2 0 192M -384M فروش 12:11:46 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک