سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قمرو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد قمرو : تاسیس کارخانه های تولیدی و صنعتی در جهت تولید قند و شکر و تهیه مواد علوفه از تفاله و ملاس چغندر و متفرعات آن و اقدام به هرگونه عملیات تجاری و کشاورزی و دامپروری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا شرکتهای دیگر و تاسیس شعب در داخل و یا خارج کشور و مبادرت به هرگونه فعالیت هاییکه برای انجام مقاصد مذکور ضروری و مفید باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,745
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.2
درصد خالص خرید حقوقی
154
ارزش معاملات
12.3B
حجم معاملات
13.4M
خالص خرید حقوقی
3M
خرید حقوقی
7.3M
خرید حقیقی
6.2M
فروش حقیقی
9.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.7 6 8 -110 -0.46
8,670
-2.64
8,480
8,790 10,000 0.2 0.3 30.77 0.11 36 301M 353.4K 127.4K 156.2K 197.2K 324.7K -0
2 1401/07/11 0.7 8 11 -40 -0.91
8,710
-3.53
8,480
700 11,798 0.3 0.2 30.77 0.16 9 415.6M 488.1K 45.5K 85.8K 402.3K 447.9K -0
3 1401/07/10 0.2 3 20 -792 -3.72
8,790
-4.82
8,690
95,925 24,688 0.9 0.4 30.78 0.41 72 1.1B 1.3M 0.9M 0.9M 325K 1.2M -291.5M
4 1401/07/09 0.4 7 16 -233 -1.51
9,130
-3.78
8,920
6,226 412 0.5 0.2 30.8 0.24 34 666.5M 744K 255.2K 274.5K 469.5K 724.7K -0
5 1401/07/06 2 11 6 49 0.43
9,270
2.93
9,500
537 12,152 0.2 0.1 30.79 0.09 -20 258.3M 273K -53.2K 22.8K 250.2K 196.9K -0
6 1401/07/04 0.8 50 61 299 -0.32
9,230
2.16
9,460
3,075 10,921 3.1 1.1 31.86 1.18 -9 3.5B 3.8M -324.1K 792K 3M 2.7M 103.9M
7 1401/07/02 0.6 22 37 -1,919 -4.83
9,260
-4.73
9,270
565 54,000 7.2 3.2 31.88 2.05 32 6.1B 6.5M 2.1M 5M 1.5M 3.6M -806.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
22.5 % -5 -6 -11 -11 -11 -22 -63 -71 -74 8 47
سابقه پول داغ نماد قمرو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قمرو 868 -4.93 0.15 3.4M 23M 2 1 802K 130.2M 0 2 0 145.8M -291.5M فروش 11:48:52 1401/07/10
2 قمرو 868 -4.93 0.15 3.1M 20.5M 0 1 0 161.3M 0 1 0 161.3M -161.3M فروش 09:57:22 1401/07/10
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک