سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قلرست

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد قلرست : تولید شکر
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,485
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.4
درصد خالص خرید حقوقی
114
ارزش معاملات
15.0B
حجم معاملات
6.9M
خالص خرید حقوقی
1.1M
خرید حقوقی
1.5M
خرید حقیقی
5.4M
فروش حقیقی
6.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-36.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.1 13 12 -270 4.53
22,140
4.96
22,230
189,224 10,000 0.5 0.8 20.6 0.89 17 1.6B 729.6K 122K 190K 539.6K 661.5K 138.9M
2 1401/07/04 1.2 16 14 175 3.07
21,180
4.87
21,550
2,625 700 0.6 0.9 20.6 1.16 -9 2B 1M -82.9K 0 1M 869.8K 73.1M
3 1401/07/02 0.4 9 21 -924 -4.51
20,550
-4.97
20,450
500 4,000 0.7 0.9 20.6 1.35 40 2.3B 1.1M 449.8K 450.9K 662.7K 1.1M -0
4 1401/06/30 0.8 12 15 -214 0.28
21,520
0.28
21,520
1,146 22,727 0.4 0.6 20.6 0.81 15 1.4B 671K 99.3K 100K 571K 670.4K -147.6M
5 1401/06/29 0.7 8 11 -316 -1.69
21,460
-1.79
21,440
500 28,584 0.4 0.6 20.6 0.82 22 1.5B 676.2K 147.4K 150K 526.2K 673.6K -0
6 1401/06/28 0.6 15 23 71 -4.55
21,830
-4.98
21,730
5,000 166,014 0.8 0.8 20.6 1.62 -2 2.9B 1.3M -32.5K 458 1.3M 1.3M -100.8M
7 1401/06/27 0.9 10 11 -1,008 0.62
22,870
-1.19
22,460
2,160 23,595 0.8 0.8 20.6 1.72 31 3.2B 1.4M 440.6K 614K 801.9K 1.2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
16.6 % 8 3 -3 -12 -4 -7 22 7 -22 4 80
سابقه پول داغ نماد قلرست
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قلرست 2,223 4.96 1.32 11.6M 8.8M 1 17 138.9M 8.2M 1 0 138.9M 0 138.9M خرید 10:05:35 1401/07/06
2 قلرست 2,157 4.96 1.19 16.8M 14.2M 20 1 19.6M 215.7M 2 1 144.4M 215.7M 73.1M فروش 12:20:27 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک