سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قصفها

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد قصفها : تولید قندوشکر از چغندرقند و محصولات جانبی و تصفیه شکر خام
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.3
درصد خالص خرید حقوقی
1
ارزش معاملات
4.8B
حجم معاملات
699K
خالص خرید حقوقی
510
خرید حقوقی
2.0K
خرید حقیقی
697K
فروش حقیقی
698K
برآیند پول داغ و گروهی
-1.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.8 9 12 0 -0.12
67,900
-0.03
67,960
75 74 0.6 0.5 26.89 0.12 0 427.7M 63.2K -0 0 63.2K 63.2K -0
2 1401/07/11 0.6 9 15 -5 -0.63
67,980
-3.30
66,150
399 551 1 0.9 26.89 0.19 1 683.1M 101.2K 750 2K 99.2K 99.9K -0
3 1401/07/10 0.3 15 46 0 -4.31
68,410
-4.99
67,920
0 10,326 3 4.7 26.89 0.55 0 2B 290.2K -0 0 290.2K 290.2K -1.1B
4 1401/07/09 0.8 13 16 0 -1.50
71,490
-4.17
69,550
759 284 1 2 26.89 0.18 0 674.8M 96.1K -0 0 96.1K 96.1K -319.5M
5 1401/07/06 1.1 8 7 0 0.67
72,580
0.93
72,770
726 90 0.6 1 26.89 0.1 0 399.7M 54.1K -0 0 54.1K 54.1K -0
6 1401/07/04 1 5 5 0 -0.21
72,100
-0.40
71,960
2,031 4,771 0.3 0.7 26.89 0.07 0 256.7M 36K -0 0 36K 36K -0
7 1401/07/02 0.5 5 10 2 -1.26
72,250
-4.80
69,660
5,064 15 0.5 1 26.89 0.11 0 408.4M 58.4K -240 0 58.4K 58.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.1 % -5 -6 -8 -6 -2 -17 -15 -38 -42 4 75
سابقه پول داغ نماد قصفها
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قصفها 6,792 -4.99 0.34 15.1M 45.1M 8 2 58.2M 232.8M 0 3 0 265.4M -1.1B فروش 12:28:06 1401/07/10
2 قصفها 6,792 -4.99 0.34 11.9M 34.9M 6 1 56.6M 339.6M 0 2 0 297.9M -595.9M فروش 12:22:51 1401/07/10
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک