سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قشیر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد قشیر : تولید قند و شکر
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
73
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.6
درصد خالص خرید حقوقی
-8
ارزش معاملات
7.0B
حجم معاملات
13.2M
خالص خرید حقوقی
-130.8K
خرید حقوقی
25.0K
خرید حقیقی
13.2M
فروش حقیقی
13.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-525.7M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 7 7 0 0.20
4,980
1.01
5,020
1,500 2,570 0.4 0.7 46.69 0.41 0 748.7M 1.5M -0 0 1.5M 1.5M -0
2 1401/07/02 0.4 7 19 0 -5.87
4,970
-6.82
4,920
0 757,557 0.7 1.4 46.69 0.71 0 1.3B 2.6M -0 0 2.6M 2.6M -420.7M
3 1401/06/30 0.8 6 7 -13 -1.12
5,280
-3.93
5,130
20,000 1,700 0.3 0.5 46.69 0.3 2 566.1M 1.1M 25K 25K 1.1M 1.1M -0
4 1401/06/29 0.9 9 10 0 -0.93
5,340
-1.48
5,310
13,236 45,970 0.5 0.7 46.69 0.51 0 1B 1.8M -0 0 1.8M 1.8M -105M
5 1401/06/28 0.8 6 8 0 -1.28
5,390
-4.21
5,230
962 950 0.4 0.5 46.69 0.43 0 828.3M 1.6M -0 0 1.6M 1.6M -0
6 1401/06/27 0.9 10 12 1 -1.09
5,460
-1.09
5,460
36,903 44,402 0.9 0.9 46.69 0.86 0 1.7B 3.1M -2.7K 0 3.1M 3.1M -0
7 1401/06/23 1.4 10 7 85 -1.08
5,520
-1.79
5,480
47,019 23,363 0.4 0.3 46.69 0.42 -10 836M 1.5M -153.2K 0 1.5M 1.4M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-1 % -6 -8 -12 -10 -12 -33 -13 -75 -79 1 64
سابقه پول داغ نماد قشیر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قشیر 492 -6.82 0.43 7.1M 16.5M 16 2 13.1M 105.2M 0 2 0 105.2M -420.7M فروش 11:04:16 1401/07/02
2 قشیر 492 -6.82 0.43 7.1M 16.5M 16 2 13.1M 105.2M 0 1 0 105.2M -210.3M فروش 11:04:16 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک