سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قشکر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد قشکر : تولید شکر از چغندر قند و تصفیه شکر خام به شکر سفید و فروش آنها.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-92
قیمت پایانی
-15
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.4
درصد خالص خرید حقوقی
8
ارزش معاملات
7.4B
حجم معاملات
40.9M
خالص خرید حقوقی
512.5K
خرید حقوقی
512K
خرید حقیقی
40.4M
فروش حقیقی
40.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-159.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.9 9 10 0 0.29
1,715
1.75
1,740
84,600 85,560 0.4 0.7 37.78 0.37 0 594.4M 3.4M -0 0 3.4M 3.4M -0
2 1401/07/02 0.7 6 8 -22 -1.95
1,710
-4.93
1,658
1,000 59,826 0.4 0.6 37.78 0.4 3 624M 3.7M 129.3K 129.3K 3.6M 3.7M -0
3 1401/06/30 0.6 10 17 -20 -4.07
1,744
-4.24
1,741
3,275 21,298 0.8 0.5 37.78 0.83 1 1.3B 7.7M 114.4K 114.4K 7.6M 7.7M -122.3M
4 1401/06/29 0.5 7 13 0 -1.46
1,818
-2.76
1,794
10,000 25,118 0.4 0.3 37.78 0.4 0 660.1M 3.7M -0 0 3.7M 3.7M -0
5 1401/06/28 0.8 10 14 0 -1.65
1,845
-2.45
1,830
5,000 142,830 0.5 0.3 37.78 0.53 0 897.8M 4.9M -0 0 4.9M 4.9M -0
6 1401/06/27 0.6 7 13 -50 -3.50
1,876
-4.99
1,847
31,258 8,211 0.6 0.4 37.78 0.65 4 1.1B 6M 268.7K 268.7K 5.8M 6M -37M
7 1401/06/23 1.1 14 13 0 -2.90
1,944
-4.20
1,918
12,831 580 1.2 0.8 37.78 1.26 0 2.2B 11.4M -0 0 11.4M 11.4M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.3 % -2 -7 -10 -7 -3 -19 -14 -49 -54 7 82
سابقه پول داغ نماد قشکر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قشکر 173 -4.73 0.47 9.1M 19.2M 7 1 17.5M 122.3M 0 1 0 122.3M -122.3M فروش 10:13:51 1401/06/30
2 قشکر 185 -4.73 0.55 7.7M 13.8M 138 79 7.7M 13.8M 0 1 7.7M 13.8M -37M فروش گروهی 12:22:22 1401/06/27
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک