سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قجام

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد قجام : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,433
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
42.6
درصد خالص خرید حقوقی
46
ارزش معاملات
37.7B
حجم معاملات
64.9M
خالص خرید حقوقی
2.5M
خرید حقوقی
5.0M
خرید حقیقی
60.0M
فروش حقیقی
62.5M
برآیند پول داغ و گروهی
1.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.9 29 15 226 2.73
5,650
2.91
5,660
1,780,061 100,000 0.1 0.2 53.43 0.48 -24 0.9B 1.7M -400K 50K 1.6M 1.2M -0
2 1401/07/11 1.9 23 12 188 3.00
5,500
3.00
5,500
1,158,330 100,000 0.1 0.2 53.36 0.58 -17 1.1B 2M -341.5K 110.5K 1.9M 1.6M 106.7M
3 1401/07/10 1.8 37 20 192 -2.91
5,340
0.18
5,510
48,500 50,897 0.4 0.3 53.39 1.39 -7 2.6B 4.8M -359.4K 847.6K 4M 3.6M 873.2M
4 1401/07/09 0.4 15 40 -1,066 -3.00
5,500
-3.00
5,500
1,000 439,402 0.2 0.1 53.45 0.93 60 1.8B 3.2M 1.9M 1.9M 1.3M 3.2M -111.1M
5 1401/07/06 0.4 8 19 -306 -2.41
5,670
-2.93
5,640
1,000 743,242 0.1 0.1 53.52 0.5 29 1B 1.8M 539.5K 558.6K 1.3M 1.8M -226.4M
6 1401/07/04 0.9 135 157 -364 -2.52
5,810
-2.85
5,790
1,000 20,930 1.9 0.8 56.87 31.76 3 14.1B 24.2M 627.3K 671.6K 23.5M 24.1M -231.6M
7 1401/07/02 1.7 195 115 -303 -2.30
5,960
-2.95
5,920
1,700 100,000 2.4 1 11.72 6.96 2 16.2B 27.1M 508K 784.8K 26.4M 26.9M 898.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
3.9 % 3 0 -7 5 13 0 3 1 -23 9 76
سابقه پول داغ نماد قجام
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قجام 550 3 1.93 22.7M 11.7M 5 1 22M 110M 2 1 108.3M 110M 106.7M فروش 12:32:37 1401/07/11
2 قجام 550 3 1.86 16.1M 8.6M 1 11 108.3M 9.8M 2 0 108.3M 0 216.7M خرید 09:17:48 1401/07/11
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک