سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قثابت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد قثابت : تاسیس و بهره برداری از کارخانه های تولیدی و صنعتی قند وشکر و تفاله خشک کنی و فرآورده های جنبی صنایع قند وواحدهای صنایع غذائی و انجام عملیات کشاورزی و دامداری و سایر موارد طبق اساسنامه
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,525
قیمت پایانی
-19
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.7
درصد خالص خرید حقوقی
-29
ارزش معاملات
34.1B
حجم معاملات
173M
خالص خرید حقوقی
-7.6M
خرید حقوقی
3.1M
خرید حقیقی
170M
فروش حقیقی
162M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.9 10 11 448 0.50
1,814
0.33
1,811
219,859 7,662 0.7 0.8 76.28 0.58 -12 3.6B 19.8M -2.5M 1.5M 18.3M 15.9M -0
2 1401/07/02 0.5 10 19 84 -4.65
1,805
-4.97
1,799
0 3,872,237 0.7 0.7 52.56 0.4 -2 3.5B 19.6M -465.2K 0 19.6M 19.1M -0
3 1401/06/30 0.7 13 18 1 -3.47
1,893
-3.11
1,900
2,696 35,241 0.9 1 76.28 0.53 0 4.9B 26.1M -6.4K 0 26.1M 26.1M -280.2M
4 1401/06/29 0.6 8 12 -20 -1.61
1,961
-2.41
1,945
5,000 31,800 0.6 0.6 76.28 0.36 1 3.5B 17.8M 100K 100K 17.7M 17.8M -0
5 1401/06/28 0.8 11 15 -159 -3.39
1,993
-4.02
1,980
140,887 91,012 1 1 76.28 0.58 3 5.7B 28.8M 800K 800K 28M 28.8M -0
6 1401/06/27 0.5 10 19 480 -4.14
2,063
-4.97
2,045
0 1,602,067 1.2 1.3 76.28 0.69 -7 7B 34.2M -2.3M 503.5K 33.7M 31.3M -817.9M
7 1401/06/23 0.6 11 18 691 -2.62
2,152
-3.62
2,130
38,275 454,737 0.9 1 76.28 0.54 -12 5.8B 26.8M -3.2M 150K 26.6M 23.4M -246.1M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-4.4 % -4 -9 -19 -21 -27 -33 4 -41 -49 6 75
سابقه پول داغ نماد قثابت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قثابت 189 -3.62 0.66 12.5M 18.9M 1 4 106.8M 26.6M 1 1 106.8M 387M -280.2M خرید 12:26:18 1401/06/30
2 قثابت 188 -4.13 0.65 11.2M 17.2M 12 1 32.2M 387M 0 1 0 387M -387M فروش 11:46:38 1401/06/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک