سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قتربتح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3
قیمت پایانی
-12
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
19.6
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
2.7B
حجم معاملات
1.5M
خالص خرید حقوقی
1.9K
خرید حقوقی
1.9K
خرید حقیقی
1.5M
فروش حقیقی
1.5M
برآیند پول داغ و گروهی
104.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/04/26 3.4 33 10 -3 -0.60
18,120
0.60
18,340
1,043 12,674 6.8 8.2 0 0.41 0 1.5B 830K 1.9K 1.9K 828.1K 830K 104.1M
2 1401/04/25 3.3 17 5 0 -0.87
18,230
0.00
18,390
300 1,000 4.7 19.3 0 19.06 0 0.9B 495.9K -0 0 495.9K 495.9K -0
3 1401/04/22 0.5 1 3 0 -2.96
18,390
-2.96
18,390
0 253,370 0 0.1 0 0.01 0 5.3M 2.9K -0 0 2.9K 2.9K -0
4 1401/04/21 1 0 0 0 -2.97
18,950
-2.97
18,950
0 285,179 0 0 0 0.02 0 1M 515 -0 0 515 515 -0
5 1401/04/20 0.3 1 2 0 -2.97
18,950
-2.97
18,950
0 210,014 0 0 0 0 0 1.8M 0.9K -0 0 0.9K 0.9K -0
6 1401/04/18 0.3 3 8 0 -2.98
19,530
-2.98
19,530
0 239,369 0 0 0 0 0 7.5M 3.9K -0 0 3.9K 3.9K -0
7 1401/04/15 0.8 13 17 0 1.21
20,130
-2.97
19,300
0 138,510 1.2 0.6 0 0.15 0 242.7M 120.5K -0 0 120.5K 120.5K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.1 % -4 -4 -3 -17 -17 -17 -17 -17 -20 0 0
سابقه پول داغ نماد قتربتح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قتربتح 1,832 0.49 3.27 31.3M 9.6M 1 6 104.1M 17.3M 1 0 104.1M 0 104.1M خرید 12:27:20 1401/04/26
2 قتربتح 1,834 2.98 16.63 43.5M 2.6M 1 129 331.7M 2.6M 1 0 331.7M 0 331.7M خرید 11:29:34 1401/04/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک