سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قتربت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد قتربت : تولید شکر
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,110
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.2
درصد خالص خرید حقوقی
441
ارزش معاملات
1.9B
حجم معاملات
996K
خالص خرید حقوقی
560.1K
خرید حقوقی
561K
خرید حقیقی
435K
فروش حقیقی
995K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0 1 30 -214 -0.66
19,430
-2.97
18,980
0 225,360 0.4 0.8 8.9 0.25 99 211.8M 111.6K 110K 110K 1.6K 111.6K -0
2 1401/07/11 0 1 71 -215 -0.66
19,560
-3.00
19,100
0 79,883 0.4 0.7 8.97 0.25 99 212.6M 111.3K 110K 110K 1.3K 111.3K -0
3 1401/07/10 0.1 1 8 -217 -0.71
19,690
-2.98
19,240
0 96,780 0.4 0.8 9.05 0.25 96 220.2M 114.4K 110K 110K 4.4K 114.4K -0
4 1401/07/09 0.7 8 11 -139 -0.85
19,830
-3.00
19,400
0 55,885 0.4 0.8 9.09 0.31 50 272.8M 140.6K 70K 70K 70.6K 140.6K -0
5 1401/07/06 0.5 8 17 -39 -0.99
20,000
-2.97
19,600
0 25,360 0.5 1.1 9.11 0.4 11 357.3M 181.9K 19.5K 20K 161.9K 181.4K -0
6 1401/07/04 0.7 6 9 -62 -0.98
20,200
-2.94
19,800
0 1,000 0.5 1.1 9.13 0.38 18 347.9M 175K 30.6K 30.6K 144.3K 175K -0
7 1401/07/02 0.3 4 13 -224 -0.97
20,400
-2.91
20,000
0 128,948 0.4 1 9.2 0.35 68 321.9M 160.8K 110K 110K 50.8K 160.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
56.3 % -2 -3 -5 -12 -24 -19 -62 -58 -74 0 0
سابقه پول داغ نماد قتربت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قتربت 2,145 -2.94 0.73 9.9M 13.6M 3 1 52.6M 168.6M 0 1 0 168.6M -168.6M فروش 10:42:36 1401/06/19
2 قتربت 2,230 -2.83 0.78 14.5M 18.7M 8 1 11.4M 103.6M 0 1 0 103.6M -103.6M فروش 12:29:04 1401/06/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک