سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فگستر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فگستر : تولید شمش روی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,741
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
14.5
درصد خالص خرید حقوقی
-32
ارزش معاملات
26.9B
حجم معاملات
36.9M
خالص خرید حقوقی
-2.3M
خرید حقوقی
1.4M
خرید حقیقی
35.5M
فروش حقیقی
33.2M
برآیند پول داغ و گروهی
163.8M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 2.3 9 4 -67 -1.90
6,700
-1.17
6,750
12,050 526 0.6 0.6 25.61 1.27 3 2.2B 3.2M 100K 200K 3M 3.1M -132M
2 1401/07/02 1.1 20 18 -73 -6.57
6,830
-6.98
6,800
0 624,837 1.7 1.7 25.66 3.37 1 5.9B 8.7M 107.1K 250K 8.4M 8.5M -98.7M
3 1401/06/30 1.9 10 5 -80 -3.05
7,310
-2.92
7,320
8,924 227 0.5 0.5 25.71 1.09 4 2.1B 2.8M 110K 250K 2.6M 2.7M -27.5M
4 1401/06/29 3.5 16 4 -144 0.13
7,540
-0.93
7,460
717 25,000 0.6 0.7 25.76 1.33 6 2.6B 3.4M 191.3K 288.1K 3.1M 3.3M -150.6M
5 1401/06/28 3.1 14 5 406 -1.83
7,530
-4.17
7,350
26,000 45,719 0.9 0.8 25.78 1.84 -12 3.5B 4.7M -539K 151K 4.5M 4M -355.6M
6 1401/06/27 3 13 4 1,418 2.54
7,670
0.40
7,510
10,865 636 1.2 1 25.5 2.56 -29 4.9B 6.4M -1.8M 26K 6.4M 4.6M 1.1B
7 1401/06/23 1.9 13 7 282 3.03
7,480
4.13
7,560
672 3,000 1.4 1.2 25.11 3.05 -5 5.7B 7.6M -376.5K 239K 7.4M 7M -138.8M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-6.1 % -8 -11 -10 -12 -2 -19 18 -47 -50 20 1
سابقه پول داغ نماد فگستر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فگستر 660 -3.37 2.24 9.3M 4.2M 8 1 9.4M 132M 0 1 0 132M -132M فروش 11:54:17 1401/07/04
2 فگستر 680 -6.98 0.8 23M 28.6M 1 4 291.7M 72.9M 2 3 291.7M 136.4M -98.7M خرید 10:20:00 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک