سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فنفت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فنفت : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.5
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
11.3B
حجم معاملات
3.9M
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
3.9M
فروش حقیقی
3.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-0.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.4 14 31 0 -0.54
27,800
-2.86
27,150
0 3,186,170 0 0.2 22.25 0.03 0 245.4M 90.4K -0 0 90.4K 90.4K -0
2 1401/07/11 0.3 13 45 0 -0.53
27,950
-2.85
27,300
0 2,747,845 0 0.1 22.25 0.04 0 271.4M 99.4K -0 0 99.4K 99.4K -0
3 1401/07/10 0.3 16 58 0 -0.71
28,100
-2.83
27,500
0 3,238,317 0 0.1 22.25 0.05 0 349.3M 127K -0 0 127K 127K -0
4 1401/07/09 0.2 4 21 0 -0.35
28,300
-2.99
27,550
0 3,031,485 0 0 22.25 0.02 0 147.4M 53.5K -0 0 53.5K 53.5K -0
5 1401/07/06 0.1 12 130 0 -1.39
28,400
-2.95
27,950
0 7,821,992 0.1 0.1 22.25 0.09 0 648.9M 232.2K -0 0 232.2K 232.2K -0
6 1401/07/04 0.5 32 72 0 -2.87
28,800
-2.87
28,800
0 1,617,076 0.6 0.8 22.25 0.76 0 5.9B 2M -0 0 2M 2M -0.9B
7 1401/07/02 0.6 41 70 0 -0.34
29,650
-2.86
28,900
0 4,717,070 0.3 0.4 22.25 0.47 0 3.7B 1.3M -0 0 1.3M 1.3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % -2 -2 -6 7 -3 6 -6 63 -28 20 45
سابقه پول داغ نماد فنفت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فنفت 2,880 -2.87 0.4 56.3M 139.7M 46 2 18.7M 430.1M 2 2 720M 394.9M -0.9B فروش 09:14:45 1401/07/04
2 فنفت 2,880 -2.87 1.44 164.5M 114.5M 4 1 89.3M 357.3M 2 1 720M 377.3M -69.3M فروش 09:13:45 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک