سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فن آوا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فن آوا : موضوع فعالیت شرکت اصلی(گروه فن آوا) طبق ماده 3 اساسنامه عبارتست از:تولید انواع محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات وارتباطات وسیستم‌های رایانه‌ای ومخابراتی وانتقال دیتا وارائه هرنوع خدمات مربوط به آنها اعم ازسخت‌افزار ونرم‌افزار ونرم‌افزارهای کاربردی،خرید و فروش،واردات وصادرات قطعات وتجهیزات فناوری اطلاعات وارتباطات وسیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی وانتقال دیتا
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
37
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.8
درصد خالص خرید حقوقی
164
ارزش معاملات
950M
حجم معاملات
1.6M
خالص خرید حقوقی
-61.6K
خرید حقوقی
230K
خرید حقیقی
1.4M
فروش حقیقی
1.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.1 11 10 9 -1.34
5,880
-2.85
5,790
0 220,248 1.8 5.9 9.43 0.39 -2 472.6M 814K -15K 35K 779K 764K -0
2 1401/07/11 0.7 7 10 -21 -0.17
5,960
-2.85
5,800
0 539,862 0.1 0.5 9.43 0.03 49 41.2M 71K 35K 35K 36K 71K -0
3 1401/07/10 0.1 1 8 -21 0.00
5,970
-2.85
5,800
0 567,370 0.1 0.2 9.43 0.02 88 23.1M 39.8K 35K 35K 4.8K 39.8K -0
4 1401/07/09 0.2 5 26 -21 -0.17
5,970
-2.84
5,810
0 721,968 0.2 0.1 9.43 0.04 40 51.2M 88.1K 35K 35K 53.1K 88.1K -0
5 1401/07/06 0 2 62 -21 -0.17
5,980
-2.84
5,820
0 632,517 0.2 0.2 9.43 0.05 33 61.7M 106.1K 35K 35K 71.1K 106.1K -0
6 1401/07/04 0.1 7 90 117 -0.66
5,990
-2.99
5,850
0 471,858 0.7 0.6 9.43 0.19 -51 224.8M 384.3K -195.3K 35K 349.3K 153.9K -0
7 1401/07/02 1.2 4 3 -5 -0.17
6,030
-2.98
5,860
0 256,365 0.2 0.2 9.43 0.06 7 75.7M 129.1K 8.7K 20K 109.1K 117.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-3.8 % -2 -2 -3 -4 -10 -14 -25 -74 -76 13 47
سابقه پول داغ نماد فن آوا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فن آوا 760 -3.8 0.71 7.8M 10.9M 8 1 16.8M 134.6M 0 1 0 134.6M -134.6M فروش 09:41:15 1401/03/23
2 فن آوا 808 -2.88 0.88 6.2M 7M 169 105 6.2M 7M 1 0 6.2M 0 1B خرید گروهی 12:15:21 1401/03/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک