سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فملی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فملی : اکتشافات، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-53,359
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.2
درصد خالص خرید حقوقی
251
ارزش معاملات
132B
حجم معاملات
265M
خالص خرید حقوقی
107.3M
خرید حقوقی
168M
خرید حقیقی
96.3M
فروش حقیقی
204M
برآیند پول داغ و گروهی
-22.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.4 7 17 -5,091 0.61
4,930
0.61
4,930
100,000 43,770 1 0.9 42.59 0.02 29 17.8B 36M 10.3M 18.1M 17.9M 28.2M -1.4B
2 1401/07/02 0.2 5 22 -21,672 -2.39
4,900
-2.99
4,870
1,067,865 2,000 1.9 2 42.59 0.04 67 32.2B 65.8M 44.2M 51.4M 14.3M 58.6M -10.6B
3 1401/06/30 0.6 7 12 -4,767 -0.20
5,020
-0.20
5,020
760,714 554,211 0.9 1 42.58 0.02 29 16.4B 32.6M 9.5M 21.3M 11.3M 20.8M 805.4M
4 1401/06/29 0.4 6 15 -8,330 -0.20
5,030
-0.20
5,030
983,150 5,000 1 1.2 42.58 0.02 46 18.1B 36M 16.6M 26.6M 9.4M 25.9M -3.2B
5 1401/06/28 0.5 6 13 -4,791 -0.20
5,040
-0.20
5,040
7,885 12,200 0.9 1.1 42.58 0.02 29 16.3B 32.3M 9.5M 20.6M 11.7M 21.2M -731.6M
6 1401/06/27 0.4 6 15 -7,566 -0.98
5,050
-0.98
5,050
82,971 17,431 1 1 42.58 0.02 43 17.4B 34.6M 15M 21.1M 13.4M 28.4M -8.6B
7 1401/06/23 0.8 10 12 -1,141 0.20
5,100
0.00
5,090
219,445 190,500 0.8 0.6 42.58 0.02 8 13.9B 27.3M 2.2M 9.1M 18.2M 20.5M 1.4B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
40.6 % -2 -2 -3 -10 -6 -27 -35 -62 -65 3 7
سابقه پول داغ نماد فملی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فملی 491 0.2 0.39 6.3M 16.3M 12 1 5.3M 133.1M 0 5 0 181M -1.4B فروش 12:19:43 1401/07/04
2 فملی 492 0.41 0.4 6.5M 16.4M 21 1 4.9M 103.3M 0 4 0 187.8M -1.3B فروش 11:54:50 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک