سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فمراد

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فمراد : تولید راد و بیلت آلومینیومی و آلیاژهای آن
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-8,298
قیمت پایانی
28
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
36.7
درصد خالص خرید حقوقی
55
ارزش معاملات
132B
حجم معاملات
33.1M
خالص خرید حقوقی
2.2M
خرید حقوقی
3.0M
خرید حقیقی
30.1M
فروش حقیقی
32.3M
برآیند پول داغ و گروهی
6.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 37 36 -2,305 0.81
43,590
-5.00
41,080
0 142,520 2.9 3.1 43.2 13.17 5 51.2B 11.7M 528.7K 651.3K 11.1M 11.6M 1.3B
2 1401/07/02 4 162 40 -530 4.07
43,240
4.98
43,620
2,234,078 0 1 1.1 44.58 4.36 3 16.8B 3.9M 122.5K 200K 3.7M 3.8M 564M
3 1401/06/22 4.1 124 31 -137 4.98
41,550
4.98
41,550
3,858,851 0 0.3 0.4 44.58 1.58 2 5.9B 1.4M 33K 129K 1.3M 1.3M -19.3M
4 1401/06/21 31.6 465 15 153 4.99
39,580
4.99
39,580
1,213,893 0 0.2 0.2 44.58 0.79 -5 2.8B 704.6K -38.6K 0 704.6K 666K -0
5 1401/06/20 1.8 39 22 -1,544 3.63
37,700
4.98
38,190
3,207,209 0 0.7 0.9 44.59 3.42 13 11.8B 3.1M 409.6K 463.5K 2.7M 3.1M 247.7M
6 1401/06/19 1.6 57 36 -646 4.66
36,380
4.98
36,490
1,315,907 5,717 2.2 3.5 45.63 10.42 2 34.6B 9.5M 177.5K 568.7K 8.9M 9.1M 4.3B
7 1401/06/16 2.5 65 26 -3,290 4.92
34,760
4.98
34,780
1,869,055 0 0.6 1 45.63 2.98 35 9.4B 2.7M 0.9M 1M 1.7M 2.7M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
6.6 % 1 1 10 41 63 6 302 105 5 7 59
سابقه پول داغ نماد فمراد
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فمراد 4,134 -4.39 1.07 38.8M 36.3M 3 1 37.8M 150.7M 23 13 63.9M 83.9M 1.3B فروش 12:22:28 1401/07/04
2 فمراد 4,130 -4.49 1.07 38.8M 36.2M 1 4 127.3M 34.3M 23 12 63.9M 83.5M 1.4B خرید 12:17:30 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک