سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فلوله

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فلوله : ریخته گری-طراحی-ماشین سازی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-420
قیمت پایانی
15
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.9
درصد خالص خرید حقوقی
1
ارزش معاملات
60.8B
حجم معاملات
383M
خالص خرید حقوقی
2.5M
خرید حقوقی
9.6M
خرید حقیقی
373M
فروش حقیقی
376M
برآیند پول داغ و گروهی
-382M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1 12 12 19 -0.36
1,638
0.97
1,660
107,468 42,517 0.3 0.2 0 0.33 -1 2.3B 14.2M -114.3K 104.8K 14.1M 14M -0
2 1401/09/07 0.8 18 22 -318 -1.56
1,644
-2.51
1,628
196,659 417,953 1.4 0.9 64.47 1.27 4 9B 54.8M 1.9M 2.2M 52.6M 54.6M -643.4M
3 1401/09/06 0.9 17 19 -310 4.31
1,670
4.12
1,667
11,980 41,126 1.8 1.3 64.47 1.56 3 11.3B 67.5M 1.9M 2.6M 64.9M 66.8M -371.3M
4 1401/09/05 1.3 19 15 270 0.82
1,601
2.33
1,625
30,000 156,500 1.5 1.1 64.47 1.28 -3 8.8B 55.1M -1.7M 142.9K 55M 53.3M 131.2M
5 1401/09/02 0.9 20 23 -139 4.34
1,588
3.48
1,575
4,331 251,587 3.2 3.2 64.47 2.42 1 16.6B 104.4M 875.8K 2.4M 102M 102.9M -761.6M
6 1401/09/01 3.2 45 14 183 4.68
1,522
4.95
1,526
36,851,779 12,000 0.8 0.8 64.47 0.63 -4 4.1B 27M -1.2M 0 27M 25.8M 13.5M
7 1401/08/30 1.6 27 17 -124 2.97
1,454
4.96
1,482
19,299,963 6,301 1.9 2 64.47 1.38 1 8.7B 59.6M 850.7K 2.2M 57.4M 58.3M 1.2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.7 % 2 8 12 32 6 -8 -9 55 -36 3 43
سابقه پول داغ نماد فلوله
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فلوله 162 -1.46 0.73 9.4M 12.9M 7 1 18.4M 129.9M 0 1 0 129.9M -129.9M فروش 09:21:36 1401/09/08
2 فلوله 161 -3.59 0.82 17.7M 21.6M 4 1 28M 112.7M 1 5 135.5M 155.8M -643.4M فروش 11:40:08 1401/09/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد