سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فلامی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فلامی : تولید تیغ بهداشتی صورت تراشی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-406
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.7
درصد خالص خرید حقوقی
46
ارزش معاملات
4.1B
حجم معاملات
2.4M
خالص خرید حقوقی
236.4K
خرید حقوقی
337K
خرید حقیقی
2.1M
فروش حقیقی
2.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-165.7M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.9 9 10 0 -0.84
16,590
-2.21
16,360
16,714 1,000 0.3 0.7 32.74 0.39 0 410.7M 253K -0 0 253K 253K -0
2 1401/07/02 1.2 10 9 -25 -1.30
16,730
-4.90
16,120
320 8,000 0.3 0.7 32.75 0.39 6 411.6M 254.5K 15K 15K 239.5K 254.5K -0
3 1401/06/30 1 12 11 -25 -0.99
16,950
-3.27
16,560
2,200 10,500 0.3 0.6 32.75 0.42 5 453.6M 273.7K 15K 15K 258.7K 273.7K -0
4 1401/06/29 0.8 10 13 0 -0.41
17,120
-2.56
16,750
595 1,000 0.5 0.6 32.75 0.67 0 749.2M 439.6K -0 0 439.6K 439.6K -0
5 1401/06/28 1.6 12 7 1 -0.46
17,190
-2.37
16,860
826 1,300 0.3 0.2 32.75 0.34 0 378.9M 223.6K -576 0 223.6K 223K -0
6 1401/06/27 0.6 9 15 -465 -1.14
17,270
-0.52
17,380
633 14,197 0.6 0.6 32.89 0.83 49 0.9B 544.7K 269.5K 269.5K 275.3K 544.7K -165.7M
7 1401/06/23 1.1 12 11 109 -0.46
17,470
-0.11
17,530
8,292 14,197 0.5 0.4 32.86 0.69 -14 787.8M 452.6K -62.5K 37.5K 415.1K 352.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
9.7 % -2 -3 -5 -2 2 -16 16 -24 -32 4 77
سابقه پول داغ نماد فلامی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فلامی 1,700 -2.69 0.61 8.2M 13.6M 0 1 0 165.7M 0 1 0 165.7M -165.7M فروش 11:19:35 1401/06/27
2 فلامی 1,748 0.06 0.76 17M 22.4M 4 1 44.9M 179.8M 0 1 0 179.8M -179.8M فروش 11:48:19 1401/06/21
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک